Miljø og renovasjon

Miljø og renovasjon ledes av miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus. Avdelingen har 11 ansatte.

Miljø

Fagenhet miljø har ansvaret for oppfølging av målsettingene i Klima- og miljøplanen 2010-2025, i tillegg til prosjektene som faller inn under Lokal Agenda 21. Klima- og miljøplanen omhandler flere tema, arealbruk og transport, stasjonær energi, avfall, gjenbruk og gjenvinning, klimatilpasning, naturressurser og friluftsliv, nærmiljø, helse og trivsel, samt ren og sunn by. Fagenheten leder også prosjektet for opprenskning av forurensning i havnebassenget.

Renovasjon

Fagenhet renovasjon har det overordnede ansvaret for alt som har med avfallshåndtering for byens innbyggere. Arbeidet skjer i tett samarbeid med Renovasjonen IKS og de øvrige kommunene på Nord-Jæren, gjennom IVAR. Fagenheten gir også råd og veiledning om alt fra håndtering av farlig avfall og utskiftning av avfallsdunker, til hjemmekompostering og støtte til den årlige ryddeaksjonen i bydelene. Fagenheten ser også til at det blir ryddet opp i byens gamle miljøsynder, for eksempel i gamle avfallsfyllinger.

Fagenhetens arbeid er forankret i Stavanger kommunes renovasjonsforskrift, som omfatter kildesortering, oppbevaring, innsamling og behandling av avfall i kommunen. Forskriften omhandler også fastsettelse av avfallsgebyrer. Forurensningsloven legger grunnlaget for Stavanger kommunes renovasjonsforskrift.

Besøksadresse: Olav Kyrresgate 23
Postadresse: Postboks 8001, 4068 Stavanger
Telefon: 51 50 70 90
E-post: postmottak.bmu@stavanger.kommune.no
Vennligst unngå å sende sensitive opplysninger på e-post. 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen