Undersøkelse - oppfølging av bekymringsmelding

Barneverntjenesten foretar undersøkelser i familier for å finne ut om et barn på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for hjelp fra barneverntjenesten.

Når det er bestemt at en undersøkelse skal gjennomføres, skal dette gjøres snarest, og senest innen 3 måneder. I særlige tilfeller kan fristen være 6 måneder. Undersøkelsen skal gjennomføres slik at den minst mulig skader de som berøres, og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. En skal forsøke å hindre at kunnskap om undersøkelsen blir spredt unødig.

Undersøkelsen gjennomføres som regel av saksbehandlere i barneverntjenesten. I enkelte tilfeller kan sakkyndige (f.eks. psykolog/psykiater) bli engasjert av barneverntjenesten for å utrede saken eller deler av denne.

En undersøkelse kan bl.a. gjennomføres ved samtaler ved barneverntjenestens kontor, besøk i hjemmet, og innhenting av informasjon fra instanser som kan belyse saken. I stor grad skjer undersøkelsen i nært samarbeid med foreldrene.

Når det foreligger alvorlig bekymring for et barns omsorgssituasjon, plikter offentlige myndigheter etter pålegg fra barneverntjenesten å gi informasjon. Foreldre eller den barnet bor hos kan ikke motsette seg at en undersøkelse gjennomføres ved besøk i hjemmet. Om nødvendig kan barneverntjenesten få bistand fra politi for å få gjennomført en undersøkelse.

Undersøkelsen regnes som avsluttet når barneverntjenesten har konkludert, enten med henleggelse eller med behov for tiltak fra barneverntjenesten. Dette kan enten være frivillige hjelpetiltak eller tvangsvedtak. Barneverntjenesten kan ikke sette i verk tvangsvedtak uten at det foreligger vedtak fra Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam