Retningslinjer for graving i kommunale arealer

Egne retningslinjer gir opplysninger om hvilke krav Stavanger kommune setter til de som vil grave i kommunale arealer og til gjennomføring og utførelse av arbeidet.

Last ned

Hensikten med reglene er å sikre at kommunale arealer, både trafikkareal og andre areal, ikke blir påført skade eller forringelse ved graving i eller nær arealene. Gravearbeid skal heller ikke medføre fare eller unødig ulempe for andre, jamfør forskrift om varsling av arbeid på offentlig vei (Håndbok N301), Arbeid på og ved vei).

Reglene gjelder for:

  • all graving i kommunale arealer
  • graving nær eller inntil kommunale arealer, se pkt. B.14 i retningslinjene.

Hva er kommunale arealer?
Som kommunale arealer gjelder kommunale trafikkarealer, parker, turområder, turveier, anlegg for lek – idrett, sport og områder ved og i sjøen, skoler, barnehager, aldershjem og andre kommunale anlegg.

Kommunale trafikkarealer er all veigrunn i henhold til Vegloven §1, som er åpen for alminnelig ferdsel og vedlikeholdes av Stavanger kommune. Kommunale trafikkarealer er i denne forbindelse også privat grunn som disponeres av kommunen til vei- og trafikkformål. Som trafikkarealer regnes vei/gate, fortau, snuplass, opplagsplasser, holdeplasser, bruer, grøntanlegg, torg, uterom og annet som står i forbindelse med kommunale trafikkarealer.

For annet arbeid som kun medfører bruk av utstyr og innretninger på kommunale trafikkarealer (hensetting av containere, kraner og utstyr etc.), skal det kun leveres arbeidsvarslingsplan eller riggplan.

Graving i andre arealer
For graving på riks- og fylkesvei, samt gang- og sykkelvei langs riksvei må det innhentes tillatelse fra Statens vegvesen. De kan kontaktes på tlf. 815 48 000.

For graving i private veier se veilovens kap. VII - private vegar.

Søknad og ferdigmelding
Før graving kan igangsettes, må entreprenøren søke Stavanger kommune ved Park og vei om gravetillatelse. Det kreves en gravetillatelse for hvert gatekvartal.

Dersom det graves punktvis (enkeltgravinger), kreves det gravetillatelse for hvert enkelt punkt. Rutiner og regler for dette er beskrevet nærmere i pkt. B. i retningslinjene.

Straks gravearbeidet er ferdig, skal ferdigmelding sendes eller leveres Servicetorget/forvalter,  se pkt. H i retningslinjene. Kommunen sender ut blankett for ferdigmelding samtidig med gravetillatelsen. Du kan også laste den ned fra denne siden.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen