Ofte stilte spørsmål om gebyr

Faktura

Eiendomsskatt

Arealberegning

Feiegebyr

Renovasjonsgebyr

Vann- og avløpsgebyr

 


 

Faktura

Jeg ønsker å etablere eFaktura for eiendomsgebyrene. Hvordan gjør jeg dette? 

På fakturaen er det påført Referansenr. eFaktura
Det er to måter å opprette en eFaktura-avtale. 
- ved å godkjenne avtale om eFaktura når du betaler fakturaen i nettbanken,
- eller at du søker opp Stavanger kommune blant eFaktura-tilbyderne i nettbanken og registrerer inn eFaktura-referansen.     

Merk at eFaktura-referansen er knyttet til kundenavnet på fakturaen, og ikke eiendommen fakturaen gjelder. 


Jeg ønsker å etablere AvtaleGiro for eiendomsgebyrene. Hvordan gjør jeg dette?

På fakturaen er det påført Referansenr. AvtaleGiro
Det er to måter å opprette en AvtaleGiro-avtale.
- ved å godkjenne avtale om AvtaleGiro når du betaler fakturaen i nettbanken,
- eller at du kontakter banken din, og oppgir referansenummeret som du finner på fakturaen.

Merk at AvtaleGiro-referansen er knyttet til kundenavnet på fakturaen, og ikke eiendommen fakturaen gjelder.

 
Når skal fakturaen betales?

Gebyrene går ut to ganger i året, betalingsfristene er 20. mars og 20. september.


Det står feil avtaleadresse på fakturaen for kommunale gebyrer. Hva gjør jeg for å rette dette opp?

Ta kontakt med geodataavdelingen i Gruppe 6 (Eiendommens adresse vist på regning) på tlf 51 50 73 40. Du kan også sende epost: gebyr.eiendomsadresse@stavanger.kommune.no 


Vi har fått tillatelse til å rive et bygg, men på fakturaen blir vi fortsatt belastet med kommunale gebyrer for bygget.

For at et bygg skal kunne registreres som revet i matrikkelen, må søker ha sendt inn erklæring for avfallshåndtering (Se Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving) og rørleggermelding med dokumentasjon som viser frakobling fra offentlig nett (målsatt skisse). Vannmåler må være avlest og innlevert til VA-verket på Svanholmen 3, Forus.

 

Jeg har kjøpt/solgt eiendom i terminperioden, og må vel ikke betale hele fakturaen?

Fakturaen sendes ut til den som står som hjemmelshaver for eiendommen på faktureringstidspunktet. Dersom eiendommen blir solgt senere, bør fakturaen deles mellom kjøper og selger. Fakturaen må allikevel betales i sin helhet til kommunen på forfallsdato. Avregning er noe kjøper og selger selv må foreta seg imellom, eller ved hjelp av eiendomsmegler. Dersom kjøper og selger sammen finner det mest riktig at kjøper skal betale hele fakturaen til kommunen, kan vi kontaktes på ut.faktura@stavanger.kommune.no og utstede fakturaen på ny i kjøpers navn. Det må aldri opprettes AvtaleGiro og/eller eFaktura med bakgrunn i opplysningene på en overlevert faktura som har et annet kundenavn.

 


 

Eiendomsskatt

Vi har fått tillatelse til å rive et bygg, men vi betaler fortsatt eiendomsskatt for bygningen. Hva gjør jeg?

For at et bygg skal kunne registreres som revet i matrikkelen, må søker ha sendt inn erklæring for avfallshåndtering (Se Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving) og rørleggermelding med dokumentasjon som viser frakobling fra offentlig nett (målsatt skisse). Vannmåler må være avlest og innlevert til VA-verket på Svanholmen 3, Forus. Eiendomsskatten beregnes pr 1. januar for skatteåret og et bygg må ha fått status som revet før dette. Hvis et bygg i løpet av året får status som revet, vil det blir skrevet ut eiendomsskatt ut året for bygningen. Har du flere spørsmål om dette, ta kontakt med gruppe 1 (Arealmåling) på tlf 51507120 og gruppe 5 (Eiendomsskatt) på tlf 51507320.

 

Hvilke opplysninger er offentlige?

All informasjon i eiendomsskattelista er offentlig. Du får selvsagt innsyn i alle forhold vedrørende egen eiendom i vårt eiendomsskatteregister, men opplysninger om naboens eiendom er begrenset til det som står i eiendomsskattelista.

 

Kan jeg få se grunnlaget for beregningen av eiendomsskatten for min eiendom?

Ved å ta kontakt på telefon, epost eller ved personlig fremmøte kan du få tilgang på eget grunnlag for beregning av eiendomsskatten. Grunnlaget sender vi i posten til den som står oppført som tinglyst eier av eiendommen. Ta kontakt med Gruppe 5 (Eiendomsskatt) på tlf 51507320 eller send epost til eiendomsskatt@stavanger.kommune.no.

 

Kan jeg få se eiendomsskatten for andre eiendommer?

Nei, det bare mulig å få innsyn i data om en eiendom som du er tinglyst eier av. Tilgang til eiendomsskatten for andre eiendommer får du gjennom eiendomsskattelistene. De legges ut for gjennomsyn for nytt skatteår på Servicetorget i perioden 1.mars - 31.mars.

 

Hvilken promillesats har Stavanger kommune for den kommunale eiendomsskatten?


Stavanger kommune har for skatteåret 2015 vedtatt en skattesats på 3 promille for bolig- og fritidseiendommer, og 4 promille for andre typer eiendommer.

 

Det står prom 3,00 på regningen på kommunale gebyrer. Hva betyr dette?

Prom er en forkortelse for "promillesats". Kommunen har for tiden en promillesats på 3,00 for beregning av eiendomsskatt for bolig- og fritidseiendommer, og 4,00 promille for andre typer eiendommer.  

 

Hvem skrives skatten ut på?

Melding om skattetakst sendes kun til eier (hjemmelshaver eller fester).

Av praktiske grunner kan eiendomsskatten i noen tilfeller være skrevet ut på den som bruker eiendommen, eller forretningsfører. Slike endringer må være meldt skriftlig med underskrift fra eier og den som skal betale regningen.

 

Hvem får regningen hvis det er flere eiere til samme eiendom?

Regningen blir sendt til den som står oppført først i grunnboka da kommunen ikke kan splitte opp skatten og sende regning til hver av eierne. Hvordan eiendomsskatten fordeles, er en sak mellom eierne.

 

I hvilke områder av kommunen er det skrevet ut eiendomsskatt?

Stavanger kommune har eiendomsskatt for hele kommunen med noen få unntak. Unntakene er Austre Åmøy og byøyene som er uten broforbindelse, bortsett fra Vassøy.

 

Bunnfradrag for boenheter

Det gis et bunnfradrag på kr. 400.000 for hver boenhet på eiendommen. Bunnfradragets størrelse kan endres av bystyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Bunnfradrag pr. godkjent boenhet endres fra kr 360 000 til 400 000 for 2016. Boenheter som er fullført i løpet av skatteåret , får først virkning på eiendomsskatten fra neste skatteår.

 

Eksempel på boligtakst

Takst 2.500.000

Bunnfradrag for 1 boenhet - 400.000

Eiendomsskattegrunnlag = 2.100.000

Eiendomskatt = 3 promille av skattegrunnlaget, i dette tilfellet kr. 6.300, som betales i to terminer.

 

Eksempel på næringstakst

Takst 10.000.000
Eiendomsskattegrunnlag 10.000.000
Eiendomskatt = 4 promille av skattegrunnlaget, i dette tilfellet kr. 40.000, som betales i to terminer.
Er det boenheter på en næringseiendom, gis det bunnfradrag for disse hvis de brukes til bolig.


Hvordan kan jeg klage på eiendomsskatten?

Klagefristen er tre uker. Alle klager må være skriftlige og undertegnes av klageren. Der er ikke noe eget skjema for slike klager, så det skrives i klartekst hva klagen gjelder. Det er viktig å få med hvilken eiendom klagen gjelder. Denne informasjonen finnes i det innrammede feltet på skattetakstbrevet.

 

Når behandles klagen?

Klagene behandles fortløpende etter at klagefristen er utløpt. Omhyggelig klagebehandling gjør imidlertid at det kan ta lang tid før avgjørelse foreligger. Klagen behandles av skattetakstnemnda. Kan ikke nemnda avgjøre saken i skatteyters favør, går saken videre til overtakstnemnda. Takstnemnda og overtakstnemnda er oppnevnt av bystyret for å bestemme retningslinjer for hvordan takseringen skal gjennomføres, behandle takstforslagene, og behandle klager.

 

Hvor sendes klagen?

Klagen sendes til:

Stavanger kommune v/Eiendomsskattekontoret

Postboks 8001

4068 Stavanger

 

Arealberegning

Hvordan blir arealene på min bolig beregnet?

Det arealgrunnlaget som Stavanger kommune bruker er bruksareal pr. etasje. Bruksareal er alt areal innenfor ytterveggene (innvendige mål) pr. etasje. Det inkluderer boligareal og annet areal (innervegger, boder, ganger, trapper, hagestuer, innglassinger, uinnredet etasjer/rom o.s.v). For at bruksareal skal være måleverdig må takhøyden være 1,9 m eller mer. I etasjer med skråtak er måleverdig areal 0,6 m utenfor der takhøyden er 1,9 m på begge sider. Dette er regler for beregning av bruksareal etter Norsk Standard NS 3940 og de ble bestemt av politikerne i Stavanger da eiendomsskatt ble innført. Arealene er utregnet etter tegningene i byggesaksarkivet, eller fra takseringsprosjektet i 2005 der alle bygg i kommunen ble gjennomgått.


Jeg mener arealet på fakturaen er feil. Hva må til for å få det endret?

Ved mistanke om feil kan du kontakte matrikkelavdelingen i Kultur og byutvikling, på tlf 51 50 71 20 eller epost gebyr.areal@stavanger.kommune.no. Det kan bli foretatt en ny vurdering av tegningene i byggesaksarkivet. Hvis det ikke foreligger tegninger i arkivet eller man fortsatt er uenig, må man sende inn skriftlig dokumentasjon som plan- og snittegninger og/eller bilder som beviser feilregistrering.


Arealene på fakturaen stemmer ikke med det jeg rapporterte inn til Skatt vest i 2010?

Arealet du sendte Skatt vest var boareal (areal for P-rom). Arealet på fakturaen er bruksareal (BRA). 


Jeg har nettopp kjøpt en leilighet i en blokk. Hvorfor stemmer ikke arealet oppgitt på fakturaen med det jeg fikk oppgitt da jeg kjøpte leiligheten?

Hvis du bor i et seksjonert boligsameie har hver seksjon en eierandel/andelsbrøk som brukes som fordelingsnøkkel. Denne andelsbrøken er et tinglyst eierforhold som ble oppgitt ved seksjonering. Det er seksjonens andel i seksjonssameiet.  Dvs i et seksjonssameie har du en eksklusiv bruksrett for en gitt del av bygget og eier tomt og bygning i sammen med de andre seksjonseierne. Det samlede bruksarealet for bygget på eiendommen fordeles etter andelsbrøken for hver seksjon. Dette er grunnlaget for eiendomsskatten og kommunale gebyrer for vann og avløp. Du betaler altså ikke bare for din egen leilighet, men også for din andel av fellesarealer som ganger, trapper, boder, innglassinger og eventuelt annet.


Jeg bor i et seksjonert bygg og den/de andre eieren/eierne disponerer mer enn meg. Hvorfor betaler vi for like mye areal?

Hvis du bor i et seksjonert boligsameie har hver seksjon en eierandel/andelsbrøk som brukes som fordelingsnøkkel. Denne andelsbrøken er et tinglyst forhold i sameiet som ikke kommunen har noe med. Det samlede bruksarealet for bygget på eiendommen fordeles etter andelsbrøken for hver seksjon og gir arealet som er grunnlag for eiendomsskatten og kommunale gebyrer for vann og avløp. Se også svar på forrige spørsmål.


Jeg skal vel ikke betale avgifter for grovkjelleren min?

Gebyr for vann og avløp beregnes på grunnlag av alt bruksareal innenfor ytterveggene (innvendige mål) som har en takhøyde på 1,9 m eller mer. Det inkluderer boligareal og annet areal (innervegger, boder, ganger, trapper, hagestuer, innglassinger, uinnredet etasje/rom o.s.v). Reglene for fastsettelse av eiendomsskattetakst sier at arealer registrert som kjeller vanligvis ikke blir tatt med i grunnlaget for eiendomsskatten.


Jeg har satt opp en uisolert innglassing av terrassen, disse arealene regnes vel ikke med på avgiftene?

Jo, innglasset terrasse regnes som bruksareal. Dette er bestemt av politikerne i Stavanger ved siste omtaksering i 2006. Bruksareal er alt areal innenfor ytterveggene (innvendige mål) for hver etasje.  Det inkluderer P-rom/boareal og annet areal (innervegger, boder, ganger, trapper, hagestuer, innglassinger, uinnredet etasje/rom o.s.v.). For at bruksareal skal være måleverdig må takhøyden være 1,9 m eller mer. I etasjer med skråtak er måleverdig areal 0,6 m utenfor der takhøyden er 1,9 m på begge sider.

 

 


 

 Feiegebyr

 Hvorfor må vi betale for feiing og tilsyn når ildstedet ikke er i bruk?

Alle som har ildsted tilknyttet pipe må betale.


Hva må jeg gjøre for å slippe å betale for feiing og tilsyn?

Ildstedet må fysisk fjernes fra pipeløpet og hull etter ovnsrøret i pipen mures igjen.


Hvorfor får vi regninger hvert år når vi kun får feiing og tilsyn hvert fjerde år?

Totalbeløpet for feiing og tilsyn er delt opp og fordelt ut på fire år. Så hvert år betaler du en fjerdedel av beløpet.

 

Hvorfor har jeg fått feiegebyr når bygget er revet?

Ta kontakt med feieren i Stavanger epost: leif.inge.andresen@brannsr.no eller telefon: 51 50 22 62.


Eiendom er seksjonert, men vi får fortsatt feiegebyret på egen separat regning på hovedbruk (Gårdsnr/Bruksnr).

Ta kontakt med feieren i Stavanger på epost: leif.inge.andresen@brannsr.no eller telefon: 51 50 22 62.

 

 


 

Renovasjonsgebyr

Hva er fastdel renovasjon?

Den faste (avfallsuavhengige) gebyrdelen er lik for alle abonnenter, uavhengig av beholderstørrelse og tjenesteomfang, og er på kr 900,- per år.

Dette gebyret dekker de faste kostnadene og 

 • innsamling og behandling av papp/papir og bioavfall
 • innhenting av juletrær
 • innhenting av hageavfall 
 • innsamling av farlig avfall
 • innsamling av grovavfall
 • mottak av farlig avfall på brannstasjonene
 • drift av gjenvinningsstasjoner og miljøstasjoner
 • utdeling av bioposer og tømmekalender
 • informasjonsarbeid med mer

Les Renovasjon og avfall - Priser for nærmere informasjon.


Hvorfor står det oppført flere poster med restavfall? 

Dersom du har fått byttet restavfallbeholder i løpet av terminen (halvåret), vil fakturaen vise tre linjer for restavfall,

 • en linje for den nye beholderen denne terminen (som du forhåndsbetaler),
 • en for tilbakebetaling av for mye betalt for den gamle beholderen som ble hentet inn forrige termin. Da står beløpet i minus. Du betalte for hele terminen på forrige faktura og får tilbake fra den dagen du byttet beholder,
 • en for den nye beholderen, som er betaling fra den dato du byttet beholder og ut forrige termin.

Huset er revet, men jeg har fått gebyr på renovasjon. Hva må jeg gjøre?

Gebyrer løper til den 1. i påfølgende måned etter at

 • Byggesaksavdelingen i kommunenhar utestedet ferdigattest
 • Vann- og avløpsverket har mottatt ferdigmelding fra godkjent utførende foretak om at stikkledningen er frakoblet og plugget på kommunens vann- og avløpsnett.

Når ferdigmelding er mottatt meldes rivingen til Fagavdeling renovasjon som avslutter renovasjonsgebyrene fra 1. i påfølgende måned og henter inn beholderne.

Innhenting av spann kan også bestilles via renovasjonens nettsider.

 


 

Vann- og avløpsgebyr

Hvordan beregnes gebyrene for vann og avløp?

I Stavanger har vi en såkalt todelt gebyrmodell. Det vil si at det er et fastledd som beregnes som en pris per m². I tillegg er det et mengdevariabelt ledd som enten stipuleres eller måles. Hvis det mengdevariable leddet blir stipulert er forbruket 1,5 m³ per m². For næringseiendommer skal det mengdevariable leddet alltis måles. Hvis du har en bolig som er tilknyttet kommunens vannforsyning og avløpsnett kan du på denne adresse sjekke om det vil svare seg for deg å benytte vannmåler: http://91.243.69.79/Gebyrkalkulator.aspx 


Hva er a-konto og hvordan beregnes a-konto innbetalingen?

For eiendommer med vannmåler installert blir vannmålerne avlest en gang i året. På grunnlag av den avleste standen, vil vi på første termin hvert år ha et «vannmåleroppgjør». Vannmåleroppgjøret vil si at den målte mengden blir beregnet og innbetalt a-konto blir trukket ifra og eiendomseier må betale mellomlegget.              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Grunnlaget for a-konto innbetalingen er lik siste års målte forbruk. Er vannmåleren montert midt i året – blir beregningen gjort om til dagsforbruk x 365 dager – som danner grunnlaget.

 

Hvis vi river huset/ bygningen, utgår gebyrplikten da automatisk?

Vann- og avløpsgebyrer løper til den første i påfølgende måned etter at Kommunalavdeling for Byutvikling (KBU) Byggesaksavdelingen har utestedet ferdigattest og Vann- og avløpsverket har mottatt ferdigmelding fra godkjent utførende foretak om at stikkledningen er frakoplet og plugget på kommunens vann- og avløpsnett.

 


 Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam