Leve HELE LIVET

Leve HELE LIVET er et omstillingsprosjekt der målet er fornøyde brukere som gjennom forebygging, rehabilitering, teknologi og sosiale nettverk klarer seg selv i stedet for å bli passive mottakere av hjelp og pleie.

For at Stavanger kommune skal lykkes med prosjektet, må holdninger endres hos brukere, pårørende, ansatte og i organisasjonen ellers. Ansatte innen helse- og sosialtjenesten skal ikke lenger gi kompenserende tjenester som fratar brukerne even til egenomsorg. I stedet skal ansatte trene og støtte brukerne i å mestre hverdagen slik at de kan leve hjemme lengst mulig, opprettholde funksjonsnivået sitt, delta aktivt i samfunnet og dermed få økt livskvalitet.    

Leve HELE LIVET består av fire delprosjekter som alle har fokus på tidlig oppsporing av sykdom/funksjonssvikt, forebygging og rehabilitering:

  1. Helsefremmende og forebyggende tiltak (forebyggende hjemmebesøk)
  2. Hverdagsrehabilitering
  3. Hverdagsmestring
  4. Velferdsteknologi

Kommuneplanen 2010-2025 har god helse for alle som et delmål. En av strategiene er å forebygge og begrense sykdom og tilrettelegge for at flere brukere skal kunne bo hjemme lengst mulig. Kommuneplanen peker også på samhandlingsreformen og at det skal lønne seg å forebygge sykdom framfor å reparere i etterkant.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen