8 milliarder til Nord-Jæren

Staten bidrar med rundt 8 milliarder kroner til nye transportløsninger i byområdet.

Illustrasjon av sykkelvei. Ill.: Statens Vegvesen

Pengene skal blant annet være med og finansiere Bussveien, og gang- og sykkelveier.

Det er klart etter at forhandlinger mellom kommunene på Nord-Jæren, fylkeskommunen og staten om byvekstavtale for Stavangerregionen er i mål.

- Vi er fornøyde med at regionen er blitt enige med staten om en avtale. Det er en god avtale og lover godt for det videre samarbeidet. Den gir rom for forventninger inn i nye forhandlinger med staten i 2018. Avtalen betyr mye for å kunne realisere prosjekter i Bypakke Nord-Jæren. Pengene skal bidra til byutvikling og god framkommelighet. Samtidig sikrer det statlige bidraget et større handlingsrom for prioriteringer knyttet til næringstransport og viktige veiprosjekter. Særlig viktig er det at staten finansierer halvparten av kostnadene til Bussveien, sier et samlet ordførerkollegium på Nord-Jæren.

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal har ledet forhandlingene med staten, sammen med Christine Sagen Helgø, ordfører i Stavanger, Stanley Wirak, ordfører i Sandnes, Ole Ueland, ordfører i Sola og Kristine Enger, ordfører i Randaberg.

Avtalen skal bidra til å finansiere prosjekter i Bypakke Nord-Jæren. Dette får byområdet på Nord-Jæren:

 • 5.1 milliarder kroner Bussveien – dekker 50 prosent av kostnadene
 • 1.3 milliarder kroner til tiltak som styrker kollektivtransport, sykling og gåing.
 • 170 millioner kroner i støtte til kollektivdrift i 2017. Fra 2018 minimum 100 millioner kroner i støtte per år fram til og med 2023.

 

Kommunene på Nord-Jæren og fylkeskommunen forventer mer midler fra staten til E39 Hove – Ålgård og vil ta dette opp i reforhandlingene neste år. Samtidig vil det lokalt jobbes for å få gjennomført prosjektet med oppstart i 2019.

Avtalen legges frem for endelig tilslutning i by- og kommunestyrene i de fire kommunene, fylkestinget og regjeringen, og signeres deretter i midten av juni. I Stavanger behandles saken i formannskapet 18. mai og i bystyret 22. mai - se saksdokumenter

Hva inngår i avtalen?

I avtaleforslaget forplikter regionen seg til at framtidig utvikling av boliger og arbeidsplasser skal skje på en måte som styrker kollektivtilbudet og reduserer behovet for transport. Kort sagt skal byveksten skje som fortetting og byomforming. Nye boliger, arbeidsplasser, handel og service skal ligge plassert nærmest mulig bussveitraseen, og nær bysentraene.

Staten vil samarbeide med kommunene for å få fortgang i utviklingen av Stavanger stasjon og Paradisområdet i Stavanger, oppgradere Sandnes stasjon, og få på plass et takstsamarbeid mellom jernbane og buss.

- Byvekstavtalen innebærer at partene forplikter seg til å revidere Regionalplan Jæren. Dette arbeidet er i gang, og regionalplanen skal gi en retning for areal- og transportutvikling for Jæren. Det er sentralt at vi sammen ser på hvordan vi kan få til en best mulig utvikling for byområdet. Dette gir Nord-Jæren en unik mulighet til å gjennomføre tidenes byutviklingsløft, sier Solveig Ege Tengesdal.

I forslag til Nasjonal transportplan 2018 – 2029 er det lagt til grunn en økt økonomisk ramme for prosjekt og ordninger som omfattes av byvekstavtaler. I byvekstavtalen for Nord-Jæren har de lokale partene lagt inn en rekke forutsetninger og forventninger ved reforhandling av avtalen våren 2018. Det innebærer muligheter for ytterligere forbedring av statlige finansieringsbidrag i neste forhandlingsrunde.    

Statlige midler i avtalen  

Midler til store prosjekter og tiltak på riksveg innenfor avtaleområdet

 • Store riksvegprosjekter som inngår i Bypakke Nord-Jæren.
  De statlige midlene er beregnet til om lag 2 mrd. kroner i bypakken. Endelig prioritering skjer gjennom Nasjonal transportplan og de årlige statsbudsjettene.
 • Statlig bidrag på 1.3 mrd. kroner til tiltak på riksveg. Beløpet gjelder for avtaleperioden og skal bidra til fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikk, sykkel og gange for å oppfylle målet i byvekstavtalen.
 • Midler til store prosjekter og tiltak på jernbane.

 Statlig tilskudd til store fylkeskommunale kollektivinfrastrukturprosjekt

 • Staten dekker 50 prosent av kostnaden til Bussveien slik prosjektet er avgrenset i denne avtalen. Statens sin halvdel er 5,1 mrd. kroner (per dags dato i 2016-kroner)
 • Belønningsordningen for bedre kollektivtransport mv.
 • Midlene fra belønningsordningen skal inngå i byvekstavtalen. Det betyr at det settes av 170 millioner til kollektivtiltak i 2017. Tidligere har regionen fått 60 millioner kroner gjennom belønningsordningen. Dette er en betydelig økning. Fra 2018 settes det av minimum 100 millioner kroner. Størrelsen på beløpet er en del av forhandlingene i 2018.

 

Kontaktpersoner:

Solveig Ege Tengesdal, fylkesordfører, mobil: 907 22 027
Christine Sagen Helgø, ordfører Stavanger kommune mobil: 905 27 719
Stanley Wirak, ordfører Sandnes kommune, mobil: 913 92 266
Ole Ueland, ordfører Sola kommune, mobil: 926 13 103
Kristine Enger, ordfører Randaberg kommune, mobil: 957 85 687

 

Byvekstavtale:
Dette er første generasjon byvekstavtale mellom staten og Nord-Jæren. Det er et mål i byvekstavtalen at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gåing. Byvekstavtalen er et virkemiddel for å nå dette målet. Statlige midler i byvekstavtalen blir en del av finansieringen av Bypakke Nord-Jæren. De fire store byområdene (Oslo, Bergen, Trondheim og Nord-Jæren) inngår egne byvekstavtaler med staten.

Avtalen vil bli revidert i 2018, etter at Stortinget har behandlet Nasjonal transportplan 2018-2029. Reforhandlingen vil bli basert på de økonomiske rammer og rammevilkår, samt prioritering av tiltak, som Stortinget gir gjennom behandlingen av NTP 2018 – 2029.

Se mer http://www.bypakken.no/


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam