Foreløpig årsregnskap 2016

Stram økonomistyring og omstilling har preget Stavanger kommunes økonomi i 2016. Vedvarende høy arbeidsledighet har medført vekst i sosiale tjenester.

Rådmann Per Kristian VareideDet foreløpige regnskapet for Stavanger kommune viser et netto driftsresultat på i underkant av kr 490 mill., tilsvarende 5,0 % av samlede driftsinntekter. Gjeldsgraden ble på 61 % og er uendret fra 2015. Egenfinansieringen av investeringene i 2016 var på 47 %. 

- Bedre resultater enn forventet for 2016 gir et viktig bidrag i arbeidet med å styrke kommunens økonomi. Høyere skatteinntekter mot slutten av året, samt mindre forbruk på tjenesteområdene og enkelte sentrale poster, preger de foreløpige regnskapstallene som nå foreligger, sier rådmann Per Kristian Vareide.

- Strammere økonomiske rammer i 2016 har resultert i en betydelig innsats fra virksomhetene, og det er gledelig å se at vi langt på vei lykkes i dette arbeidet. Omstillingene fortsetter i 2017 siden engangsinntekter fra skatt i 2016 ikke videreføres, fortsetter han. 

Bedre resultat enn forutsatt
Det budsjettjusterte netto driftsresultatet var på 2,1 %. Høyere skatteinngang både nasjonalt og lokalt - spesielt i slutten av året - medførte høyere frie inntekter sammenlignet med prognoser tidligere i fjoråret. Resultat av finanstransaksjoner ble om lag kr 19 mill. bedre enn forventet. Pensjonskostnadene ble også noe lavere. I tillegg har tjenesteområdene gjort en betydelig jobb med å tilpasse seg den nye økonomiske hverdagen. 

Resultatet for tjenesteområdene
Tjenesteområdene hadde kr 57 mill. (0,9 %) i mindre forbruk i forhold til et netto budsjett på kr 6,3 mrd. i 2016. Det har vært stor oppmerksomhet på økonomistyring, og virkningene av omstillingstiltak som ble startet i 2015 har fått full effekt i 2016.  Bystyret vedtok nedjustering av budsjettrammene på om lag kr 210 mill. i 2015 og dette ble økt med ytterligere kr 113 mill. i 2016. 

De aller fleste virksomhetene avlegger et resultat i balanse, eller med et mindre forbruk enn budsjettert. Dette gjelder blant annet skolene, alders- og sykehjem, bosetting av flyktninger, barnevern samt tjenester til psykisk utviklingshemmede. Videre er det et betydelig mindre forbruk på generelt vedlikehold på kommunens formålsbygg. 

Vedvarende høy arbeidsledighet gjennom hele 2016 har imidlertid medført at tjenester fra Nav har et merforbruk på nesten kr 40 mill. Det har vært en økning i antall mottakere av sosialhjelp, både helt nye mottakere, langtidsmottakere og særlig unge under 25 år. 

Investeringer
Brutto investeringsutgifter ble kr 1,16 mrd. i 2016. Dette er kr 123 mill. lavere enn budsjettert, og følger av endret framdrift i gjennomføringen av flere investeringsprosjekter enn tidligere forutsatt. Det ble solgt eiendommer for kr 144 mill. i 2016 som var kr 40 mill. lavere enn budsjettert. 

Egenfinansieringsgraden ble 47 % for investeringsprosjekter gjennomført i 2016. Dette er lavere enn kommunens langsiktige mål om 50 %. Investeringsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig resultat på kr 0. 

Kommunens ordinære lånegjeld var på kr 5,9 mrd. ved utgangen av 2016. I tillegg kommer startlån på kr 1,9 mrd. Gjeldsgrad eksklusiv startlån var på 61 % i 2016. Gjeldsgraden er dermed like i overkant av kommunens langsiktige mål på 60 %. 

Samlede frie disposisjonsfond utgjør kr 347 mill., og dermed 3,5 % av driftsinntektene.

Frie inntekter
Samlet skatteinngang til Stavanger kommune i 2016 ble kr 5,1 mrd. Dette er en vekst på kr 128 mill. (+ 2,6 %) sammenlignet med 2015. Skatteinngangen er kr 113 mill. over justert budsjett 2016. 

Skatteveksten samlet til kommunene ble på 9,7 % mot en anslått vekst på 8,7 %. Dette skyldes blant annet at personlige skattytere foretok en tilpasning til skattereformen 2016 ved å ta ut store utbytter i 2015. Økningen i nasjonal inngang medfører lavere skatteutjevning for Stavanger kommune og dermed høyere inntekter. Frie inntekter ble i 2016 på kr 6 903 mill. og dermed kr 98 mill. høyere enn budsjettert. 

Resultat finanstransaksjoner
Avkastning fra finansforvaltningen var på 1,7 % i 2016, noe som ga en netto avkastning på kr 8,3 mill. I tillegg kommer ekstraordinært utbytte og økte renteinntekter grunnet styrket likviditet. Samlet ga dette kr 19 mill. i forbedret resultat. 

Prosessen videre
Årsregnskapet overleveres i dag til revisjonen. Årsberetning og årsregnskap 2016 skal til behandling i formannskapet 18. mai og i bystyret 22. mai.

Pressekontakter:
Rådmann Per Kristian Vareide, mob. 93 01 22 91
Konstituert direktør økonomi Olve Molvik, mob. 90 02 93 64


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Kart over Stavanger der det står: Fortell oss om stedsnavn

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen