Ledelse og administrasjon

Stavanger kommune har over 9000 ansatte med en bred sammensetning av kompetanse innenfor ulike fagområder. Administrasjonen skal, sammen med fagområdene og virksomhetene, legge til rette for at Stavanger kommune er en aktiv samfunnsbygger som leverer et godt tjenestetilbud til brukere og innbyggere i byen.

Administrasjonen er sammensatt av flere ulike tjenesteområder og avdelinger. Avdelingene i administrasjonen er økonomi, personal og organisasjon, kommunikasjon, politisk sekretariat, kommuneadvokaten og næringsavdelingen. Det er flere ulike yrkesgrupper og utdanninger som er representert i denne delen av kommunen, blant annet økonomer, IT-konsulenter, jurister, samfunnsvitere, humanister, og kontor- og administrasjonsmedarbeidere. 

Økonomi består av syv underavdelinger; budsjett, økonomi-drift, plan og utvikling, SK-regnskap, innkjøp, kemneren og IT.

Økonomi har et overordnet ansvar for hele kommunens økonomistyring og støtter den enkelte virksomhet og avdeling i sin økonomistyring. I tjenesteområdet jobber blant annet økonomer, samfunnsvitere og jurister. Arbeidsoppgavene til budsjett, økonomi drift og plan og utvikling omfatter utarbeidelse av handlings- og økonomiplan, budsjettering, rapportering, kontroll, analyser, utredninger, rådgivning og opplæring. Økonomi utvikler og koordinerer kommunens system for mål- og resultatstyring. Det arbeides også med kommunens eierstrategi og brukerundersøkelser.

SK-regnskap fører regnskapet for kommunen og kommunens foretak og selskap, arbeider med fakturabehandling, er ansvarlig for lønnsområdet, finansforvaltningen og likviditetsstyringen i kommunen og gir faglige råd og veiledning innen regnskap.

Innkjøp har ansvaret for kommunens anskaffelser og kontraktsoppfølging, og skal bidra til at regelverket for offentlige anskaffelser blir etterlevd. Kemnerkontoret er ansvarlig for innfordring og regnskapsføring av skatter og avgifter i Stavanger kommune. IT har overordnet ansvar for drift, forvaltning, utvikling og utnyttelse av IT- og telefoniløsninger, samt brukerstøtte og rådgivning i IT-relaterte spørsmål. Med over 9000 brukere, 400 lokasjoner og over 200 fagapplikasjoner har Stavanger kommune et av Rogalands mest kritiske IT-miljøer.

Personal og organisasjon består av avdelinger innenfor arbeidsgiverområdet; personal, HMS, forhandling, rekruttering og kompetanse, strategisk organisasjonsutvikling, arkiv, beredskap og samfunnssikkerhet, servicetorget, rådgiver etnisk mangfold og opplæringskontoret.   

Arbeidsgiverområdet har et overordnet ansvar for felles tiltak, system og rutiner innen personalforvaltning og utvikling og strategi for Stavanger kommune som arbeidsgiver. Dette innebærer å gi lederstøtte og veiledning i personal og organisasjonsrelaterte prosesser og saker, utvikle tiltak og støtte som fremmer helse, miljø og sikkerhet, gjennomføre lønnsforhandlinger, iverksette tiltak og verktøy for å bidra til at Stavanger kommune er en attraktiv arbeidsgiver og at organisasjonen har kompetente ledere og medarbeidere. Innenfor arbeidsgiverområdet arbeides det med å analysere, utrede og utvikle overordne strategier og styringsverktøy innenfor HR-området.

Beredskap og samfunnssikkerhet samordner og koordinerer kommunens arbeid med beredskap og samfunnssikkerhet, herunder risikostyring og krisehåndtering. Arkivavdelingen er kommunens arkivmyndighet og fagorgan innen dokument- og arkivbehandling og er arkivdepot for eldre og avsluttede arkiv. Servicetorget er kommunens ansikt utad og tar i mot og besvarer henvendelser fra Stavanger kommunes innbyggere.

Opplæringskontoret ansetter lærlinger og utdanner fagarbeidere.

Kommunikasjon har ansvar for utvikling av kommunikasjonsstrategi, å formidle nyhetssaker fra kommunen og håndtere media. I tillegg til rådgiving til ledere og virksomheter drifter de også kommunens internett- og intranettside.

Stavanger kommune har også egen næringsavdeling, kommuneadvokat og politisk sekretariat.  

I Stavanger kommune:

  • har du normalt en prøvetid på 6 måneder

  • må du levere en politiattest ved ansettelse i en stilling som yter tjenester til barn eller til personer med utviklingshemming
     
  • vurderes konfidensiell behandling av søkere i hvert enkelt tilfelle

Yrkesgruppene innen ledelse og administrasjon:
Advokater
Bedriftshelsetjenesten
Dokumentkontroller
HR-rådgiver
It- konsulent
Jurister
Kommunikasjons rådgivere
Kontor- og administrasjonsmedarbeider
Regnskapsførere
Økonomirådgiver

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen