Barn og unge

Vi som jobber med barn og unge i Stavanger kommune, skal sikre barn og unges oppvekstsvilkår.  Det gjør vi gjennom tett samarbeid og god samordning mellom ulike tjenester for barn og unge. Vi jobber alltid for å bli bedre, utvikle effektive og helhetlige tiltak som skal hjelpe barn og unge med å mestre hverdagen, skape gode levevaner og sørge for gode levekår. Oppgavene til fagområdet barn og unge kan ses på som en del av støtteapparatet til barnehage og skole, men det er også et tilbud til den enkelte familie.

Ungdom og fritid
Ungdom og Fritid gir tilbud til ungdom i alderen 12-25 år. Vi består av Fritid Vest og Øst, Metropolis, Helsestasjon for ungdom, Uteseksjonen, K46, Ungbo og avdeling for drift og frivilligsentraler. Tjenestetilbudene i Ungdom og Fritid dekker et bredt spekter fra fritids- og kulturtilbud til alle ungdommer, forebyggende og helsefremmende tilbud og sosiale tjenester, til start på behandling av ungdommer med rusproblemer.

Tverrfaglig samarbeid og god samordning mellom de ulike avdelingene preger arbeidet vårt. Ungdommenes behov kan være komplekse og sammensatte og krever ofte koordinert bistand mellom avdelingene. Ungdom som oppsøker tjenestetilbudene våre får i dag et bredt tilbud av tjenester innenfor samme hus. Dette gjør at vi rask kan oppdage behov og tidlig kan rette innsatsen vår mot de som trenger det. Det å ha kultur-, fritids- og aktivitetstilbud i samme bygg, bidrar til en normalisering av det å ha vansker på ulike livsområder, og til at det blir lettere å oppsøke hjelp.

Ungdom og Fritid har tjenester med tiltak rettet mot hele ungdomsbefolkningen. Vi har også og tiltak rettet mot ungdom i risiko eller som har behov for støtte og hjelp på ulike livsområder. Ungbo, K46, Helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten for videregående skoler, Uteseksjonen og Bakgården er tjenester rettet mot ungdom som opplever vansker knyttet til psykisk helse, familieforhold, seksuell helse, skole/utdanning, arbeid, rus og/eller boligsituasjon. I tillegg har vi flere prosjekter som er rettet mot barn og unge som opplever fattigdom og som har dårlige levekår. Vi som er ansatte i Ungdom og Fritid har ulike typer utdanninger. Fleste har utdanning på bachelornivå innenfor helse og sosialfag, barnevern eller samfunnsfag. 

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Vi jobber for at neste generasjon skal få det beste grunnlaget for en god helse, både psykisk og fysisk. I helsestasjons- og skolehelsetjenesten er vi ulike yrkesgrupper som jobber på individ-, gruppe- og systemnivå med fokus på helsefremming, forebygging og tidlig intervensjon. Hovedmålet er å fremme ressurser og sterke sider hos barn, unge og foreldre. I tillegg kan vi gjennom kontakt med en stor del av barnebefolkningen identifisere skjevutvikling og iverksette nødvendige tiltak tidlig. Tilbudet vårt omfatter svangerskapsomsorg, helsestasjon for barn 0-5 år, skolehelsetjeneste ved alle barne- og ungdomsskoler og utvidet foreldreveiledningstilbud ved helsestasjonens familiesenter. I tillegg gir vi ulike gruppetilbud. I takt med at samfunnet endrer seg må også vi tilpasse tilbudet og arbeidsmetoder.

Vi som jobber her er jordmor, helsesøster, lege, spesialsykepleier, psykolog, sosionom, fysioterapeut, barnevernspedagog og førskolelærer. 

EMbo-barnevernsinstitusjon for mindreårige flyktninger i alderen 14-18 år
Vi i EMbo jobber for at våre ungdommer skal få en god start på sitt liv i Stavanger og bli en naturlig del av ungdomsmiljøet i byen. Dette gjør vi gjennom å sørge for at de får god omsorg i boligene de er i, i tillegg til at vi kartlegger aktiviteter og tilbud de kan ta del i. Vi samarbeidet med organisasjoner innenfor og utenfor kommunen, slik at våre ungdommer får den informasjonen de trenger for å finne aktiviteter de har interesse for. 

Vi har også de siste årene hatt et stort løft på fagområdet traumebevisst omsorg (TBO). Vår fagkompetanse er essensiell for å kunne gjøre våre ungdom selvstendige og integrerte. Derfor jobber vi systematisk med at våre ansatte får hevet sin kompetanse. Hos oss er halvparten av de ansatte barnevernspedagoger eller sosionomer, og vi jobber tverrfaglig med alle virksomhetene i fagområdet barn og unge.

Barnevernet
Barnevernets viktigste oppgave er å bidra til at barn og unge har det trygt og god, og får en god oppvekst. Vi kan hjelpe og støtte foreldre i å gi barna denne omsorgen. Hvis hjelpetiltakene vi setter inn ikke fører til at barnets behov blir dekket, finner vi andre løsninger. De kan innebære at barnet må flytte hjemmefra.  

Vi er den største barneverntjenesten i landet, fordi Stavanger kommune har sentralisert barnevernsfunksjonene sine. Sentralisering betyr at vi organiserer arbeidet rundt oppgavene og ikke på grunnlag av geografi. Derfor følger vi barnet fra vi mottar en bekymringsmelding, etablerer tiltak for barnet og videre oppfølging. Vår måte å organisere oss på gjør at vi er spesialisert på forskjellige områder, for eksempel mot undersøkelser og oppfølgingsarbeid. Barneverntjenestens kompetanseområde er både flerfaglig og komplekst, og vi stiller store krav til de som skal jobbe hos oss. Vi er fordelt på fire fagavdelinger og en merkantil avdeling. Arbeidet krever mestring av en rekke kunnskaps- og fagområder som: lovverk, sosialt arbeid, barnepsykologi, voksenpsykologi, moral og etikk og mye mer. Kompleksiteten i oppgavene krever god bredde- og dybdekunnskap, ferdigheter, evner og holdninger, hvor du må gjøre skjønnsmessige vurderinger i en faglig helhet. Den viktigste personlige egenskapen du må ha, er et hjerte for andre mennesker.

For de aller fleste vil det være en fordel å ha arbeidserfaring fra andre virksomheter før du starter i barnevernet. Det vil gi deg bedre beslutningsgrunnlag i vanskelige avgjørelser. De tradisjonelle utdanningsretningene for å jobbe hos oss er høyere utdanning innen sosialfag, barnevernspedagog eller sosionom. Det er også viktig at vi som jobber i barnevernet gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi har viktige tillitsoppgaver og har derfor behov for ulik kulturell kompetanse. Hos oss har du mulighet til å fordype deg i flere fagområder, ikke minst å se sammenhengene mellom fagene. Vi er i en brytningstid for norsk barnevern og vi vil være ledende i dette arbeidet. Vi har for eksempel i flere år spesialisert oss innen fagfeltet småbarn, både gjennom en satsing på Kvello sin utredningsmal og barnehagesatsingen «Rett hjelp tidlig». Vi har i tillegg deltatt i mange fagutviklingsprosjekter, blant annet det nasjonale utviklingsprosjektet «Mitt liv», med Forandringsfabrikken og BarnevernsProffene.

I Stavanger kommune:

  • har du normalt en prøvetid på 6 måneder

  • må du levere en politiattest ved ansettelse i en stilling som yter tjenester til barn eller til personer med utviklingshemming
     
  • vurderes konfidensiell behandling av søkere i hvert enkelt tilfelle

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen