Helse og omsorg

Vil du være med på innovasjon innen helse og omsorg?

Stavanger kommune har som mål at flest mulig har et aktivt liv og klarer seg selv lengt mulig. Vi ser at forebygging, tidlig innsats og rehabilitering er det som skal til for å nå dette målet. Derfor jobber vi for at rehabiliteringstanken skal gjennomsyre alle våre virksomheter innen helse, omsorg, velferd og sosiale tjenester. Istedenfor å gi hjelp som passiviserer den enkelte, støtter vi innbyggerne til å være selvstendige, trygge og aktive. Snuoperasjonen betyr at vi er avhengig av å jobbe tverrfaglig, dette gir oss en faglig styrke.

Kommunen vil få flere oppgaver og vi ønsker å være i forkant

Helsehuset Stavanger er vårt innovasjonsverksted. Her tester vi ut nye metoder og jobber systematisk med forskning og kunnskapsbasert praksis for å finne de beste løsningene og det beste tilbudet for brukerne. Vi jobber også med å etablere et forskningsmiljø i Helsehuset der vi tilknytter oss stipendiater.

Selv om Helsehuset er Stavanger kommunes innovasjonsverksted, jobbes det med innovasjon også på sykehjem, i hjemmebaserte og bydekkende tjenester.

I hjemmebasert tjeneste som hjemmesykepleie og bofelleskap gir vi tjenester til beboerne døgnet rundt. I hovedsak har vi fire forskjellige typer bofelleskap og det er for mennesker som er eldre med demens, de med fysisk funksjonshemming, utviklingshemming eller de som sliter med den psykiske helsen. Vi gir hjemmetjenester til mennesker som enda kan bo hjemme, men som på grunn av sykdom, skade, funksjonssvikt eller av aldersmessige årsaker har behov for nødvendig helsehjelp. I hjemmebasert tjeneste jobbes det med velferdsteknologi. Vi jobber blant annet med et prosjekt der vi skal få overført journalene på nettbrett slik at sykepleierne og helsefagarbeiderne lett kan lese seg opp på pasientene før de kommer inn dørene. Bare tenk deg at en trygghetsalarm går, det er viktig å komme raskt frem til brukeren. Med journalene på nettbrett kan du sørge for å være oppdatert selv om du ikke hadde tid å stikke innom kontoret. Dette er bare ett eksempel på ulike tiltak vi tester ut. Vi har ulike brukere med ulike behov og vi vil at alle skal få leve et så aktivt liv som mulig.

Stavanger kommune vil legge rette for hverdagsmestring, ikke bare i hjemmebaserte tjenester, men også på sykehjemmene. Å kunne mestre hverdagen bidrar til å øke livskvaliteten for brukerne, uansett alder.

Stavanger kommune kan tilby både korttidsopphold og langtidsopphold i sykehjem. Sykehjemmene tar i mot utskrivningsklare pasienter direkte fra sykehuset og de tilbyr medisinsk behandling og pleie og omsorg til alvorlig syke. I tillegg har kommunen spesialavdelinger for rehabilitering og palliasjon, for personer med demenssykdom og personer med ruslidelser. Stavanger kommune har også opprettet et kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud.

Ansatte har en viktig oppgave; å være faglig oppdatert

Som ansatt hos oss må du kunne jobbe selvstendig. Samtidig er det viktig at du kan se når du skal involvere annen fagkompetanse. De faglige nettverkene vi har er spesielt viktig for å dele og utvikle kompetanse. Demens og palliasjon er to av mange nettverk. Vi har et høyt kvalifisert veiledningsteam i kommunen som gir råd, veiledning og undervisning innenfor utfordrende adferd.

Ansatte har også tilbud om et internt fagutviklingsprogram, fagstigen. Fagstigen er et langsiktig og systematisk kompetanseutviklingsprogram. Målet er å gi faglig utvikling, økt jobbtilfredshet og økt motivasjon hos den enkelte ansatte. Vi kvalifisere egne ansatte til å bli helsefagarbeidere og vi gir stipend til ansatte som ønsker å studere til vernepleier eller sykepleier.

Vi har bredden, vi ser fremover og vi trenger de kloke hodene

Som du ser har vi stor bredde i tjenestene vi levere til våre innbyggere. Helse og omsorg i Stavanger kommune er organisert i fire helse- og sosialkontor, seks hjemmebaserte tjenester, ti sykehjem, akuttjenesten, teknisk hjemmetjeneste, arbeidstreningsseksjonen, Helsehuset Stavanger, Stavanger hjemmehjelp, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, fysioterapi- og ergoterapitjenesten. 

                                 

Leve HELE LIVET  logoen                             

I Stavanger kommune:

  • har du normalt en prøvetid på 6 måneder

  • må du levere en politiattest ved ansettelse i en stilling som yter tjenester til barn eller til personer med utviklingshemming
     
  • vurderes konfidensiell behandling av søkere i hvert enkelt tilfell

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen