Helsefagarbeider

Bli lærling i helsearbeiderfaget i Stavanger kommune.

Arbeidet til helsefagarbeideren
Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenestene. De sentrale arbeids- og ansvarsområdene for en helsefagarbeider er:

 • å yte faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp med brukeren i sentrum
 • å arbeide med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak
 • å vise gjennom yrkesutøvelsen at respekten for menneskeverdet er den grunnleggende verdi, og å utføre arbeidet i henhold til etiske retningslinjer og brukermedvirkning.
 • å observere, planlegge, kommunisere og delta i det totale behandlingsopplegget for pasienten/brukeren
 • å samarbeide med pasienten/brukeren, pårørende og andre yrkesgrupper, uavhengig av kulturell bakgrunn, livssyn og sosial status
 • å bruke kultur og kulturopplevelser som helsefremmende og mobiliserende tiltak
 • å arbeide etter gjeldende hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipper
 • å håndtere medikamenter etter gjeldende lovverk
 • å ta ansvar for pasientinformasjon gjennom observasjon, dokumentasjon og rapportering
 • å bidra til et godt og inkluderende arbeidsmiljø med åpenhet, tverrfaglig samarbeid og respekt
 • å arbeide etter prinsipper for helse, miljø og sikkerhet og ta ansvar for egen helse
 • å veilede elever, lærlinger og andre i praksissituasjoner
 • å arbeide under gjeldende lov- og forskriftsverk som regulerer helse- og sosialtjenesten
 • å være bevisst på sin selvstendige rolle som arbeidstaker, medarbeider, fagperson og medmenneske


Arbeidsstedene til helsefagarbeideren: sykehjem, hjemmebaserte tjenester, psykisk helsevern på alle nivåer, institusjoner og spesialisthelsetjenesten.

For å være helsefagarbeider er det viktig at man er personlig egnet til yrkesutøvelsen.

Sjekklisten for personlige egenskaper:

 • Du må bry deg om andre
 • Du må kunne vise omsorg og respekt
 • Du må kunne ta hensyn til andre mennesker
 • Du bør kunne arbeide selvstendig
 • Du bør kunne samarbeide med andre

Opplæringskontoret i Stavanger kommunes hjemmesider

Helsefagarbeider i Stavanger kommune

Visste du at alle som tar fagbrev som helsefagarbeider i Stavanger kommune kan få tilbud om 100%  stilling?

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen