Etnisk mangfold

Personal og organisasjon har et særskilt ansvar for å utarbeide en helhetlig strategi for etnisk mangfold med utgangspunkt i kommuneplanen.

Fagansvarlig Ingrid Hauge Rasmussen

Arbeidet er organisert i et nettverk med representanter fra flere tjenesteområder i kommunen.

Nettverk for etnisk mangfold har følgende mandat/arbeidsoppgaver:

  • Utarbeide en helhetlig strategi for etnisk mangfold med utgangspunkt i kommuneplanen.
  • Vurdere hensiktsmessigheten av dagens rapporteringssystem, herunder rapportering til Likestillings- og diskrimineringsombudet jamfør diskrimineringsloven.
  • Vurdere hvordan politiske vedtak og nasjonale føringer kan implementeres i kommunens forskjellige rapporteringssystemer
  • Vurdere internasjonal kontaktflate. Med dette menes at nettverket skal vurdere nyttige samarbeidspartnere blant annet gjennom storbynettverket, konferanser, vellykkede prosjektet med mer.


ÅPENHET OG MANGFOLDSERKLÆRING

Stavanger skal være en by preget av åpenhet og mangfold.

Bystyret understreker at reelt mangfold betyr at innbyggerne skal føle seg trygge på at de ikke diskrimineres på grunnlag av etnisitet, religion, hudfarge, kjønn funksjonshemming, alder eller seksuell legning.

Stavanger bystyre vil at byen skal styres etter prinsipper om åpenhet og mangfold gjennom planer kommunen vedtar.

Stavanger bystyre mener at åpenhet overfor alle grupper i samfunnet er viktig for å sikre alle gode levevilkår.

Det påhviler Stavanger kommune et spesielt ansvar å jobbe målrettet mot diskriminering og mobbing ved de virksomheter, bedrifter og organisasjoner som kommunen selv eier og driver.
Bystyret i Stavanger vil at nasjonale tiltak for å bekjempe diskriminering, trakassering og mobbing, blir lokalt forankret.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Rådhuset, Øvre Kleivegate 15

Postadresse

Postboks 8001, 4068 Stavanger

Tlf: 51 50 82 73/928 14 489

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen