Delegeringsreglement for Stavanger kommune

Delegeringsreglementet viser hvilke fullmakter som er delegert fra politikere til administrasjonen.

Bystyrets siste vedtak om delegering

Hva er delegering?

Legalitetsprinsippets grunnsetning er man for å utøve myndighet over andre må ha hjemmel i formell lov dersom man ikke har annet kompetansegrunnlag.  All myndighet utøves i henhold til lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ innenfor rammer og forutsetninger i budsjett og overordnede planer.

Delegering vil si overføring av myndighet. Hensikten er avlasting av arbeidsoppgaver fra den som formelt innehar myndigheten, samt forenkling av beslutningsprosesser. 

Bystyret er det øverste styrende organet i kommunen etter kommuneloven. Bystyret kan også delegere myndighet videre.

Formannskapet og andre politiske utvalg: Bystyret delegerer sin myndighet etter kommuneloven til formannskapet og andre politiske utvalg unntatt:

  • Der myndigheten er lagt til bystyret selv gjennom lov og forskrift.
  • Saker der myndigheten er delegert til andre gjennom delegeringsvedtak eller reglement.
  • Større prinsipielle beslutninger.

Rådmannen kan etter kommuneloven få delegert myndighet fra bystyret og andre politiske utvalg til å avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke har prinsipiell betydning hvis ikke bystyret har bestemt noe annet.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen