Budsjettreglement

Budsjettreglementet for Stavanger kommune redegjør for budsjettbehandlingen og angir hvilke fullmakter den enkelte enhet har.

I        Budsjettbehandlingen

a.       I henhold til kommunelovens § 45.1 skal bystyret innen årets utgang vedta et samlet budsjett for kommende kalenderår. Årsbudsjettet utgjør en selvstendig del av Handlings - og økonomiplanen som vedtas av bystyret en gang pr år, jf kommunelovens § 44,1. Bystyrets vedtak om årsbudsjettet er bindende.

b.      Bystyret vedtar budsjett for skatter, rammetilskudd, renter/avdrag, gebyrer, avgiftssatser og egenbetaling på kommunale tjenester samt anvendelse av netto driftsresultat. Bystyret vedtar driftsbudsjettene i henhold til budsjettskjema 1A og 1B.

c.       Bystyret vedtar et investeringsbudsjett med finansiering for kommende kalenderår, skjema 2 A og 2 B. For investeringsprosjekter som går over ett eller flere år med en total prosjektkostnad, anses de totale prosjektkostnadene å være styrende. En vedtatt bevilgning som ikke fullt ut blir benyttet et år, kan således disponeres påfølgende år uten nytt vedtak, så lenge totalforbruket er innenfor de vedtatte totale prosjektkostnadene.  For investeringsutgifter som bevilges årlig, eller har karakter av sekkeposter, er det ikke anledning til å disponere ev. ubenyttet ramme påfølgende år.

d.      Bystyret vedtar tertialrapportering to ganger pr år. Alle tilleggsbevilgninger skal registreres i budsjettet. Det vil si at alle økninger på utgiftskonti som skal salderes mot økte inntekter, alle omdisponeringer mellom hovedposter og postgrupper innenfor den enkelte funksjon og omdisponeringer mellom funksjoner registreres i budsjettet.

II       Reglement for budsjettfullmakter

1.   Bystyret

a.  Bystyret delegerer budsjettfullmakter til underliggende utvalg, styrer, råd og rådmannen i henhold til bestemmelsene gjengitt under.

b.  Bystyret kan inndra fullmakter som er gitt til underliggende organ.

2.   Formannskapet

a.       Formannskapet gis fullmakt til å erverve, avhende, makeskifte eller pantsette fast eiendom, inngå nye festeavtaler, endre eksisterende festeavtaler eller inngå utbyggingsavtaler såfremt dette er innenfor budsjettets samlede rammer til formålet. Denne fullmakt kommer bare til anvendelse når det gjelder eiendommer eller rettigheter med verdi inntil kr 20 mill. Formannskapet gis videre fullmakt til å stille garanti for lån til andre formål enn tjenestebiler og boliger på et beløp på inntil kr 20 mill i den enkelte sak.

b.      Formannskapet gis fullmakt til å disponere ordinær reservekonto innenfor budsjettrammen som er vedtatt av bystyret. 

c.       Formannskapets gis fullmakt til å godkjenne forprosjekt med finansiering på byggeprosjekter som er vedtatt av bystyret.

3.   Kommunalstyrene

a.       Kommunalstyrene har adgang til å omdisponere vedtatt ressursbruk i driftsbudsjettet innenfor hvert enkelt virksomhetsområde slik det fremkommer av skjema 1 B, så lenge dette ikke strider mot budsjettreglementets punkt 6.

b.      Kommunalstyrene gis innenfor hvert enkelt virksomhetsområde fullmakt til å disponere/omdisponere rammebevilgninger til investeringsformål innenfor bystyrets vedtatte totalramme i budsjettåret. Dette gjelder ikke investeringer som skal behandles i henhold til den kommunale byggeinstruksen.

4.   Rådmannen 

a.       Rådmannen utarbeider et samlet budsjettforslag som grunnlag for bystyrets behandling av årsbudsjettet og Handlings - og økonomiplan. Rådmannen er ansvarlig for løpende kontroll av den økonomiske utvikling, herunder rapportering til formannskap og bystyret.

b.      Der det i skjema 1B er flere virksomheter og avdelinger innenfor et virksomhetsområde fordeler rådmannen ved årets begynnelse netto rammebudsjett til disse. Rådmannen har fullmakt til å fordele lønnsreserven som følge av lønnsoppgjør.

c.       Rådmannen delegeres myndighet til å foreta tekniske budsjettjusteringer, herunder budsjettjusteringer mellom virksomhetene og avdelingene dersom dette er av ikke-prinsipiell betydning. Nettorammen på driftsbudsjettet kan også endres som følge av regnskapstekniske føringer mellom drifts- og investeringsregnskapet i henhold til den til enhver tid gjeldende regnskapslovgivning.

 Det er en forutsetning at:

-     Endringer ikke er i konflikt med mål og prioriteringer i årsbudsjettet eller andre politiske vedtak

-     Endringene ikke er av vesentlig betydning.

 

d.      Ved disponering av midler fra ordinær reservekonto og fra næringsfondet får rådmannen fullmakt til å anvende beløp inntil kr 100.000 i den enkelte sak. Ved disponering av midler fra reservekonto innenfor kulturområdet, gis rådmannen fullmakt til å disponere kr 25.000.
Rådmannen får fullmakt til å disponere inntil kr 200.000 i det enkelte tilfelle, for formål knyttet til opprusting av Stavanger kommune sine eiendommer i andre kommuner.

e.       Rådmannen gis anledning til å erverve, avhende, makeskifte eller pantsette fast eiendom, inngå nye festeavtaler, endre eksisterende festeavtaler eller inngå utbyggingsavtaler når det gjelder eiendommer eller rettigheter som er verd kr 6 mill. eller mindre. For enkeltstående boliger er rådmannens fullmakt kr 6 mill., såfremt dette er innenfor budsjettets samlede rammer til formålet.

f.       Innenfor vedtatt låneramme i årsbudsjettet, har rådmannen fullmakt til å ta opp nødvendig lån, samt refinansiere lån, avtale lånevilkår og undertegne lånekontrakter. Rådmannen gis videre fullmakt til å foreta plassering av likvide midler i henhold til vedtatt finansreglement.

g.       Rådmannen undertegner alene alle typer kontrakter, avtaler og tinglysningsdokumenter (skjøter, panteobligasjoner, slettelseserklæringer og lignende) på Stavanger kommunes vegne. Rådmannen kan videredelegere denne fullmakten.

h.      Rådmannen fastsetter lønn til ansatte. Denne fullmakten kan videredelegeres.

 

5.   Virksomhetene / Avdelinger /Driftsstyrene

a.       Virksomhetene/driftsstyrene og avdelingene er delegert fullmakt til å disponere/omdisponere budsjettmidler innenfor sine virksomheters / avdelingers vedtatte netto budsjettramme, med de begrensninger som følger av pkt. 6 under. Omdisponering skal gjøres gjennom justering av budsjettet.

b.      Netto budsjettramme tildelt av rådmannen i henhold til pkt. 4 b er tildelt budsjett eksklusiv;

-          energiutgifter,

-          klientutgifter sosial og barnevern,

-          introduksjons- og kvalifiseringsstønad,

-          bruker - og egenbetaling for opphold i barnehage og SFO,

-          egenbetaling i alders - og sykehjem og betaling for hjemmehjelp.

c.       Merinntekter inntil kr 100.000 som virksomhetene selv genererer, kan disponeres av virksomheten. Denne begrensingen gjelder ikke syke- og svangerskapsrefusjon eller Gosenrevyen.

d.      Matpenger som tilhører brukere kan ikke omdisponeres til andre formål uten brukers godkjenning. Dette gjelder i barnehager, SFO og bofellesskap.

e.       Inntil 3 % mindreforbruk av samlet nettobudsjett kan overføres til neste år, og inntil 3 % merforbruk er lån på neste års budsjett og skal dekkes inn i løpet av neste år. Gjeldende regelverk om strykninger kan påvirke denne bestemmelsen.

6.   Unntak/begrensninger i budsjettfullmaktene

Følgende forhold holdes utenom omdisponeringsadgangen for alle politiske og administrative organer under formannskapet:

a.      Omdisponeringer som kommer i strid med ordlyd og/eller intensjoner i bystyrets eller formannskapets prinsipielle vedtak i budsjettsammenheng.

b.      Det gis ikke anledning til å omdisponere bestillerbudsjett til administrative konti.

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen