Alminnelig delegeringsreglement for Stavanger kommune

§ 1 Hensikt med delegering
Hensikten med å delegere myndighet i kommunen er å sikre og utvikle et funksjonsdyktig lokalt selvstyre, en rasjonell og effektiv forvaltning, en bærekraftig utvikling og borgernes rettssikkerhet.

§ 2 Bystyrets myndighet
Bystyret er det øverste besluttende kommunale organ, med overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet. Bystyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt annet ikke følger av lov eller delegeringsvedtak.

Bystyret kan delegere myndighet til ordfører og til fast opprettede utvalg, jfr. kommuneloven § 9 nr 5 og § 10 nr 2, samt til rådmannen etter kommunelovens §23 nr 4.

§ 3 Videredelegering
Fast opprettede utvalg kan delegere myndighet til rådmannen innenfor rammen av kommuneloven §23 nr 4.

Delegert myndighet etter særlov kan delegeres videre innenfor de rammer vedkommende lov setter.

Delegert myndighet til rådmannen eller administrative enheter kan videredelegeres internt i administrasjonen, såfremt annet ikke er uttrykkelig bestemt.

§ 4 Retningslinjer for bruk av fullmakt
All delegert myndighet skal utøves i samsvar med delegeringsvedtaket, de saksbehandlingsregler som følger av lov, forskrifter og kommunens etiske retningslinjer. For øvrig skal all delegert myndighet utøves innenfor plan- og budsjettrammer og øvrige reglementer og retningslinjer vedtatt av overordnet organ.

§ 5 Tilbakekalling av delegert myndighet
Den instans som har delegert myndighet, kan trekke den delegerte myndighet tilbake. Dette gjelder også for enkeltsaker.

§ 6 Rett til å unnlate bruk av delegert myndighet
Den som har fått delegert myndighet kan i særskilte tilfeller overlate til overordnet organ å treffe avgjørelse i en konkret sak.

§ 7 Omgjøringsrett
Et overordnet organ kan av eget tiltak omgjøre vedtak fattet av underordnet organ innenfor rammen av forvaltningsloven § 35.

§ 8 Anke
Ankebestemmelsene framgår av reglementet for vedkommende politiske utvalg.

§ 9 Kontroll
Bystyret fører gjennom kontrollutvalget kontroll med at delegert myndighet utøves i samsvar med regler og intensjon for delegering.

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam