Forurensningsloven

[Lovbestemmelsen]

Formannskapet

Bystyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forurensingsloven med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov til formannskapet, jfr. forurensingsloven § 83.

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til bystyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3.

Kommunalstyret for miljø og utbygging

Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punktet ovenfor til kommunalstyret for miljø og utbygging.

Rådmannen

Rådmannen er i henhold til bystyresak nr 37/09 delegert avgjørelsesmyndighet etter Forurensningsloven §§ 7, 18, 22, 23 første og andre ledd, 24 andre og tredje ledd, 26 fjerde og femte ledd, 39, 50, 51 og Forurensningsforskriften kapittel 11, 12, 13, 15, § 15A-4 og § 16 med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov.

Direktøren

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Forurensningsloven §§ 7, 18, 22, 23 første og andre ledd, 24 andre og tredje ledd, 26 fjerde og femte ledd, 39, 50, 51 og Forurensningsforskriften kapittel 11, 12, 13, 15, § 15A-4 og § 16 med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov til direktøren for Bymiljø og utbygging.

VA- verket

Direktøren delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forurensningsloven:

 • § 7 (vedrørende feil på avløpsanlegg og private avløpsledninger og renseinnretninger som slamavskillere, olje- bensinutskillere og lignende)
 • § 18 (rett til å kreve endring og omgjøring)
 • § 22 (krav til utførelse av avløpsanlegg)
 • § 23 første og andre ledd (om rett og plikt til tilknytning til eksisterende avløpsanlegg)
 • § 24 andre og tredje ledd
 • § 26 fjerde og femte ledd (tømming av slamavskillere)
 • § 39 (om forurensingsmyndighetens rett til å kreve opplysninger)
 • § 50 (rett til gransking)
 • § 51 (gi pålegg om undersøkelser)

og etter forurensningsforskriften:

 • Kapittel 11, generelle bestemmelser om avløp
 • Kapittel 12, krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra boliger hytter mv og lokal forskrift fastsatt i medhold av disse bestemmelsene.
 • Kapittel 13, krav til utslipp av kommunalt avlpsvann
 • Kapittel 15, krav til utslipp av oljeholdig avlpsvann
 • § 15A-4, påslipp til offentlig nett
 • § 16 der myndigheten ikke er lagt til kommunestyret og oppfølging av Stavanger kommunes forskrifter for vann og avløp.

med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov til VA- sjefen.

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam