Kommunehelsetjenesteloven

[Lovbestemmelsen]

Formannskapet

Bystyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter kommunehelsetjenesteloven med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet.

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til bystyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8 nr. 3.

Kommunalstyret for levekår

Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punktet ovenfor til kommunalstyret for levekår.

Rådmannen

Kommunalstyret for levekår delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punktet ovenfor til rådmannen. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Rådmannen er i henhold til bystyresak nr 37/09 delegert avgjørelsesmyndighet etter kommunehelsetjenesteloven § 2-1, § 2-3, § 4-2, § 4a-3, § 4a-5, § 4a-10, § 6-2a og § 6-10, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til rådmannen.

Direktøren

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punktet ovenfor til direktør for Oppvekst og levekår.

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter kommunehelsetjenesteloven § 2-1, § 2-3, § 4-2, § 4a-3, § 4a-5, § 4a-10, § 6-2a og § 6-10, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til direktør for Oppvekst og levekår.

Helse- og sosialkontoret

Direktør for Oppvekst og levekår delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter kommunehelsetjenesteloven § 2-1 når det gjelder vedtak om hjemmesykepleie og vedtak om tildeling eller bortfall av plass i sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie, og § 6-2a, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til leder for det enkelte helse- og sosialkontor.

Hjemmebaserte tjenester

Direktør for oppvekst og levekår delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter kommunehelsetjenesteloven § 6-10, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til leder for den enkelte virksomhet innenfor hjemmebaserte tjenester.

Helsesjefen

Direktør for Oppvekst og levekår delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter kommunehelsetjenesteloven § 4a-3, § 4a-5 og § 4a-10, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til helsesjefen.

Bystyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter kommunehelsetjenesteloven § 4a-7, § 4a-8 og § 4a-9, til helsesjefen, jfr. delegasjon av 13.05.1988.

Bystyrets myndighet eller myndighet delegert fra bystyret etter kommunehelsetjenesteloven § 4a-3, 1. ledd kan utøves av helsesjefen, dersom dette på grunn av tidsnød er nødvendig for at kommunestyrets oppgaver etter loven skal kunne utføres, jf. kommunehelsetjenesteloven § 4a-3, 2. ledd.

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen