Plan- og bygningsloven

[Lovbestemmelsen]

Kommunalstyret for byutvikling

Bystyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter plan- og bygningsloven av 14.06.85 nr 77 og lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan og bygningsloven) av 27.06.08 nr 71, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov og de begrensninger som følger loven, til Kommunalstyret for byutvikling. Vedtaket ble gjort i Bystyret 15.06.2009, i sak 72/09.

Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til bystyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jf. kommuneloven § 8.

Rådmannen

Kommunalstyret for byutvikling delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter plan- og bygningsloven til rådmannen. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning jf. kommuneloven § 23 nr 4.

Rådmannen er i henhold til bystyresak nr 37/09 delegert avgjørelsesmyndighet etter Plan- og bygningsloven § 31-3 tredje ledd med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov.

Direktør for kultur og byutvikling

Rådmannen delegerer sin myndighet etter plan- og bygningsloven til direktør for kultur og byutvikling.

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Plan- og bygningsloven § 31-3 tredje ledd med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov til direktøren for Bymiljø og utbygging.

VA- verket

Direktør for kultur og byutvikling delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Plan- og bygningsloven § 31-3 tredje ledd med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov til VA- sjefen.

Byggesak

Direktør for kultur og byutvikling delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter plan- og bygningsloven av 14.06.85 nr 77

 • kap. XII med unntak av § 65 andre til fjerde ledd, § 66 nr. 2 og § 69 nr. 4,
 • kap. XIII,
 • kap. XIV,
 • kap. XV,
 • kap. XVI,
 • kap. XVII,
 • kap. XIX,

til byggesakssjefen , jf. punkt 3.

Direktør for kultur og byutvikling delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov av 27.06.08 nr 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) kapittel 19 til byggesakssjefen jf. punkt 3.  

Byplan

Direktør for kultur og byutvikling delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov av 27.06.08 nr 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) Kapittel 19

 • § 11-4
 • §11-12
 • §11-13 første ledd
 • §11-14
 • § 12-1 andre ledd
 • § 12-8
 • § 12-9
 • § 12-10
 • § 12-11
 • § 12-12 andre til og med femte ledd
 • §12-14 andre ledd
 • § 13-1
 • § 13-3
 • § 14-2

til byplansjefen jf. punkt 3. 

Geodata

Direktør for kultur og byutvikling delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter plan- og bygningsloven av 14.06.85 nr 77 § 63 til Geodatasjefen jf. punkt 3.

Direktør for kultur og byutvikling delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov av 27.06.08 nr 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) kapittel 2 og kapittel 19 til Geodatasjefen jf. punkt 30.2.

Byutvikling

Direktør for kultur og byutvikling delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter plan- og bygningsloven av 14.06.85 nr 77, kapittel VIII og kapittel IX, XI-A, § 65 andre til fjerde ledd og § 66 nr. 2, jf. § 92 samt kapittel XIX til leder for Stabsenhet for byutvikling, jf. punkt 3. 

Feiervesen

Direktør for kultur og byutvikling delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter TEK § 9-21 nr 1 og 2, jf. plan- og bygningsloven av 14.06.85 nr 77 kap. XVI , til seksjonsleder for Feiervesenet, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, jf. punkt 3.

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam