Individuell plan

Alle som har behov for langvarige og koordinerte sosial- og helsetjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom de ønsker det. Planen skal være et verktøy for samarbeid mellom tjenestemottaker og hjelpeapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne. Å få en individuell plan innebærer ikke at en får flere rettigheter, men at hjelpen blir bedre koordinert og tilpasset den enkeltes behov.

Les om individuell plan her: http://www.helsedirektoratet.no/helse-og-omsorgstjenester/habilitering-rehabilitering/individuell-plan/Sider/default.aspx

Alle som ønsker en individuell plan må søke om det til koordinerende enhet. Helse- og sosialkontorene er koordinerende enhet i Stavanger. Ta kontakt med ditt helse- og sosialkontor

Dersom du ikke får individuell plan kan du klage. Du kan også klage dersom den individuelle planen er mangelfull (dvs ikke oppfyller kravene i lovverket). Klagen sendes til helse og sosialkontoret.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam