Bli tilsynsperson

Hva er en tilsynsperson?

 • En tilsynsperson er en person som er oppnevnt fra barneverntjenesten til å føre kontroll med at et fosterbarn får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet, og at de forutsetningene som ble lagt til grunn for plasseringen, blir fulgt opp i fosterhjemmet
 • Tilsynspersonen skal være en person som barnet skal kunne ta opp eventuelle problemer med, for eksempel problemer knyttet til fosterhjemsplasseringen og / eller problemer barnet måtte ha i forhold til barneverntjenesten
 • Tilsynspersonen skal ha en uavhengig rolle i forhold til både fosterforeldre og barneverntjeneste, men skal kunne samarbeide med både fosterhjem og barneverntjeneste
 • Det er viktig at tilsynspersonen bidrar til å skape et godt forhold mellom barnet og fosterhjemmet

Krav til en tilsynsperson

 • Skal være over 20 år, og kan framvise tilfredsstillende politiattest
 • Har helst erfaring fra arbeid med barn – kjenner gjerne barnet fra tidligere
 • Barnet har, eller kan få nødvendig tillit til vedkommende, som har særlige forutsetninger for å kunne utføre tilsynsoppgaven i forhold til det aktuelle barnet
 • Barnet uttrykker ikke en klar uvilje mot vedk., når barnet som er over 7 år, høres
 • Kan utføre tilsynsoppgaven over tid

Hvor mye arbeid betyr dette

 • Skal føre tilsyn med barnet så ofte som nødvendig for å kunne oppfylle formålet
 • Minimum 4 ganger i året
 • Skal skrive rapport etter hvert tilsynsbesøk, og sende til barneverntjenesten
 • Deltakelse på veiledning og opplæringskurs

Hvordan gå fram for å bli tilsynsperson?

 • De som ønsker å bli tilsynsperson bes kontakte barneverntjenesten v/ Ingvild Mariero, tlf: 51 91 26 00, for å få tilsendt søknadsskjema, søknad om politiattest og skriftlig informasjon. 
 • Fylle ut personalskjema
 • Fylle ut og levere søknad om politiattest ved ditt politikammer / lensmannskontor
 • Returnere personalskjema sammen med attestert politiattest til barneverntjenesten (registreres da inn i barneverntjenestens ”bank” klar for oppdrag)
 • Du vil så bli kontaktet for avtale om intervju
 • Senere kommer avtale med barnets saksbehandler, skriving av oppdragsavtale, taushetserklæring og overlapp av informasjon vedrørende tilsynsbarnet

Avlønning / godtgjøring

 • Tilsynspersoner godgjøres med en timesats kr 174,31 
 • Barneverntjenesten kan godkjenne at personer med relevant høgskoleutdanning godtgjøres med en høyere timesats, kr 215,13
 • Kilometergodtgjøring for kjøring til og fra fosterhjem, ev. aktiviteter og til og fra barneverntjenesten
 • Utgiftsdekning på inntil 500 kr pr år mot kvittering. Utgifter ut over dette må avtales med saksbehandler på forhånd.
 • Arbeidsgodtgjørelsen er skattepliktig.

Tilsynspersonen trenger informasjon fra barneverntjenesten om fosterbarnet

Tilsynspersonen skal ”føre kontroll med at barnet får tilfredsstillende omsorg...”. Det innebærer at tilsynspersonen må ha informasjon om

 • Barnets funksjon
 • Hvorvidt barnet har særlige behov for omsorg / oppfølging
 • Særlige krav eller forventninger til fosterforeldrene eller andre rundt barnet

Tilsynspersonen skal føre kontroll med at ”forutsetningene for plasseringen blir fulgt opp... ”. Det innebærer at tilsynspersonen må ha informasjon om

 • Vedtaket og planenes premisser og intensjoner med plasseringen
 • Tidsperspektivet og dermed relasjonen mellom barnet og fosterforeldre / foreldre
 • Barnets forståelse av hvorfor det har flyttet og barnets kjennskap til /forståelse av tidsperspektivet     
 • Eventuelle særlige oppgaver som er tillagt fosterforeldrene

Tilsynspersonen og fosterbarnet

 • Tillit gjør det mulig for barnet å aktivt benytte tilsynspersonen som støtteperson, og det gir bedre grunnlag for kontrolloppgaven
 • Det kan ta tid å oppnå tillit
 • Tilsynspersonen skal stille seg til rådighet for barnet, ikke avkreve tillit
 • Barnet skal kunne snakke med tilsynspersonen på tomannshånd. Dette er barnets rett, ikke barnets plikt
 • Tilsynspersonen må innrette sin kontakt etter barnets alder og forutsetninger
 • Det kan være nyttig å gjøre ting sammen
 • Det kan være en fare for å bli for oppfinnsom slik at barnet ”forføres”
 • Barnets fortrolighet må forvaltes i henhold til oppgaven
 • Tilsynspersonen må være åpen og tydelig om sin rolle og oppgaver

Tilsynspersonen og fosterforeldrene

 • Samarbeide
 • Ikke gå inn i direkte veiledning, men fange opp eventuelt udekket veiledningsbehov hos fosterforeldrene, og rapportere dette til barneverntjenesten
 • Fange opp eventuelle andre forhold som kan være til hinder for at målsettingen med plasseringen blir oppfylt, og rapportere dette til barneverntjenesten

Barneverntjenestens oppgaver i forhold til tilsynspersonoppgaven

 • Rekruttering
 • Sørge for at tilsynspersonen får opplæring
 • Veiledning
 • Informere om og avklare oppgaver og rolle
 • Gi nødvendig informasjon om barnet
 • Påse at tilsynspersonen fører et forsvarlig og godt tilsyn
 • Motta og respondere på rapporter
 • Barneverntjenesten kan gi råd og veiledning om hvordan jobben skal utføres, men ikke instruere
 • Barneverntjenesten skal påse at det føres et forsvarlig og godt tilsyn
 • Barneverntjenesten bør holde tilsynspersonen informert om nye forhold i saken som er vesentlig for oppgaven
 • Barneverntjenesten bør påse at rapporter skrives, merke seg innholdet og gi nødvendig respons

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam