Tvangsekteskap

Et tvangsekteskap er et ekteskap som organiseres på en slik måte at minst en av ektefellene:

  • Ikke har en reell mulighet til å velge å forbli ugift uten å bli utsatt for represalier.
  • Ikke har en reell mulighet til å velge en annen partner på tvers av familiens ønsker uten å bli utsatt for represalier.
  • Har samtykket til ekteskap etter utilbørlig press, trusler eller annen psykisk vold.

Retten til selv å velge ektefelle er en grunnleggende menneskerettighet. Flere internasjonale konvensjoner Norge er bundet av, pålegger staten å arbeide for å sikre denne rettigheten. Å tvinge noen til å inngå ekteskap er forbudt ved norsk lov. I straffeloven § 222 annet ledd angis følgende:

”For tvangsekteskap straffes den som ved vold, frihetsberøvelse, utilbørlig press eller annen rettstridig atferd tvinger noen til å inngå ekteskap. Straffen for tvangsekteskap er fengsel inntil 6 år. Medvirkning straffes på samme måte”

Bestemmelsen gjelder også når noen (norsk eller utenlandsk statsborger) har brutt bestemmelsen i utlandet. Har for eksempel en far, bosatt i Norge, truet sin datter til å inngå ekteskap på en ferietur til opprinnelseslandet, vil dette også være straffbart. 

Offentlige myndigheter har ansvaret for at personer som er utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte blir møtt med effektive og tilgjengelige hjelpetiltak. Enhver offentlig ansatt som møter personer som trues med eller utsattes for tvangsekteskap plikter til å gi nødvendig hjelp og støtte. Dette kan innebære å innhente mer informasjon, sette i verk tiltak innenfor eget ansvarsområde eller å henvise til riktig instans.

For råd og veiledning:
Om tvangsekteskap, udi.no
www.imdi.no/tvangsekteskap

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen