Barneverntjenesten

Hovedoppgave: Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp til rett tid

Offentlige ansatte har plikt til å melde fra til barneverntjenesten dersom det er mistanke om at et barn under 18 år blir mishandlet eller utsatt for omsorgssvikt i hjemmet, herunder tvangsekteskap. Opplysningsplikten gjelder selv om konflikten ikke vurderes som akutt.

I en akutt konflikt der den unge ikke kan dra hjem er det barneverntjenesten eller barnevernsvakten som fatter midlertidig vedtak om plassering av den unge utenfor hjemmet etter barnevernloven § 4-6 annet ledd.

Grensen mellom akutt og ikke akutt konflikt kan være uklar. En akutt konflikt kan oppstå selv om forholdene virker stabile. I slike saker kan du få veiledning ved å kontakte Kompetanseteamet mot tvangsekteskap.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam