Fakta om overvekt og fedme

Illustrasjonsbilde: To personer står med utstrakte armer. Trykk på bildet og se informasjonsheftet "Hva kan jeg gjøre"

Overvekt
Overvekt og fedme øker sterkt i den norske befolkningen. Det samme skjer i resten
av verden. Parallelt med dette ser vi en økende grad av fysisk inaktivitet i hverdagen. Mange mener at vi står ovenfor en global epidemi, med store konsekvenser. Fedme er en risikofaktor for utvikling av en rekke sykdommer.

Sykelig fedme er en alvorlig kronisk sykdom som representerer risiko for ulike somatiske og psykiske tilleggslidelser. Vektøkningen i befolkningen har sammensatte årsaker; strukturelle endringer i samfunnet og personlige preferanser har ført til redusert fysisk aktivitet og endret kost.
Psykologiske og fysiologiske forhold har også betydning. Biologisk kunnskap forklarer hvorfor mennesker har ulik individuell sårbarhet for uønsket vektøkning.
Arv kan bidra til at noen er mer utsatt enn andre, og mange ulike faktorer kan bidra til at appetittreguleringen kommer ut av balanse.
Forutsetningene er derfor ikke likt fordelt når det gjelder å møte de strukturelle endringene i dagens samfunn med redusert hverdagsaktivitet og mer energitett kosthold. Den overvektige får ofte skylden for sin fedme, og personer med vektproblemer opplever stigmatisering og fordømmelse.

For noen er det en større utfordring enn andre å forebygge helseskadelig vektøkning.
En helsepolitisk holdningsendring i forhold til overvektepidemien er underveis, med løsninger som retter seg både mot samfunnsstruktur og individ. Dette krever en innsats med samme tyngde og bredde som arbeidet mot røyking. Samfunnet må legge forholdene til rette slik at sunne valg blir minste motstands vei og enkle valg – for alle.  Fokus må flyttes fra skam til mestring.

Her hjemme
Norske tverrsnitts studier viser at forekomsten av overvekt og fedme er økende. Overvekt og fedme kan gi en rekke negative helsekonsekvenser av psykisk og fysisk art.  Noen manifesterer seg allerede i barneårene, men hovedtyngden av følgetilstandene ved alvorlig fedme debuterer hos ungdom eller voksne. Overvekt er ofte forbundet med nedsatt glukosetoleranse, insulinresistens, diabetes type-2, høyt blodtrykk, ugunstige fettverdier i blodet og hjerte- og karsykdom. 

Måling av høyde, vekt og beregning av kroppsmasseindeks (KMI) representerer en god gradering av overvekt, både individuelt og på befolkningsnivå. Det benyttes kjønns- og aldersjusterte grenser for overvekt og fedme hos barn fra 2 til 18 år.

Det er stor risiko for at barns overvekt vedvarer inn i voksen alder (tracking), og risikoen øker jo flere overvektige familiemedlemmer barnet har. Tilsvarende gjelder for sammenhengen mellom fysisk aktivitet som barn og voksen. Foreldrene er viktige rollemodeller for barn med tanke på kostholds- og aktivitetsvaner!

Uheldige kostholdsvaner, inaktivitet og lang daglig tid til TV og annen skjermaktivitet
er de vanligste årsaker til overvekt. Vekstperioder med økt fettlagring (f.eks. fra 6-10års alder) gir økt risiko for utvikling av overvekt.

Spesifikk genetisk sykdom som årsak til fedme er sjelden. Psykiske lidelser synes ikke å forekomme hyppigere hos barn og unge med overvekt sammenlignet med normalvektige, men overvekt kan medføre dårligere psykososial funksjon.

Måling av overvekt
Overvekt og fedme defineres ut fra kroppsmasseindeks (KMI), som beregnes ved å
dividere vekten (kg) med kvadratet av høyden (m²): KMI = kg/ m². Barn har redusert skjelett- og muskelmasse før puberteten, samtidig som jenter er tidligere utviklet enn gutter. Internasjonalt anbefales det derfor kjønns- og aldersjusterte grenser for overvekt og fedme hos barn fra 2 til 18 år. Grensene fremgår av tabeller eller kurver, der barnets aktuelle KMI plottes mot alder. Kategorisering utføres ved å vurdere KMI-verdiens plassering i forhold til grenseverdi for henholdsvis overvekt (iso-KMI 25) og fedme (iso-KMI 30)

Kilder: Nasjonal faglig retningslinje for forebygging, utredning og behandling av overvekt og  fedme 

Lenke til Helsedirektoratet

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen