Ungdomsskolen, 8-10 trinn

Noe du lurer på eller vil snakke om? Ta kontakt!
Du finner informasjon om når helsesøster er til stede på skolen på skolens hjemmeside/Linksidene.

Åpen dør, avtaler og samtalegrupper
Elevene kan droppe innom eller foreldrene kan ringe og gjøre en avtale. Enkelte skoler tilbyr jente/gutte-grupper og grupper for «ungdom med foreldre på 2 adresser». På skolens hjemmeside ligger informasjon om hvilket skolehelsetjenestetilbud som finnes på din skole.

Helse og utvikling
Skolehelsetjenesten jobber for å fremme en best mulig helsemessig utvikling hos elevene. Vi tilbyr helseundersøkelser, vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet, oppfølging og samtaler, og vi har undervisning og veiledning i grupper og klasser.

Kropp og følelser
Tiden på ungdomsskolen er fin og utfordrende for både elever og foreldre. Ungdommen utvikler seg kroppslig og følelsesmessig.
Det krever mot av den unge å sette egne grenser og ta positive valg.
Venner betyr mye nå, men fortsatt er trygghet og støtte fra familien avgjørende for trivsel og utvikling.

Aktuelle tema for samtaler og helseundersøkelser:

  • Trivsel/klassemiljø/skolefravær/mobbing
  • Kroppen i vekst og utvikling, fysisk og psykisk smerte - magesmerter, hodepine, søvnproblemer, stress/press/bekymring, spiseproblemer, tristhet, selvskading, sorg
  • Praktiske utfordringer og problem når foreldre ikke bor sammen
  • Nettvett/nettbruk
  • Syn, hørsel
  • Sex og samliv – prevensjon

Vi jobber sammen
Skolehelsetjenesten samarbeider med lærere, PPT, fastleger, barnevern, uteseksjonen og andre aktuelle instanser. Vi innhenter alltid samtykke fra foreldrene før vi utveksler informasjon med andre faggrupper eller instanser.

Vi har et utvidet tilbud gjennom Helsestasjonens familiesenter og Psykologtjenesten.
Foreldre kan selv ta direkte kontakt med familiesenteret, mens henvisning til psykologtjenesten ordnes av helsesøster.

Hovedoppgaver på de ulike trinnene:

8. trinn:
-
Informasjon om skolehelsetjenesten på foreldremøte.
- Foreldre og eleven fyller ut skjema «Helseopplysninger fra hjemmet».
I tillegg fyller elevene ut et spørreskjema om «Trivsel og Helse».
Denne informasjonen, samt opplysninger fra ungdommens skolehelsetjeneste-journal, danner grunnlag for individuell oppfølging og samtaler.
- Tilbud om måling av høyde og vekt.

9. trinn:
-
Individuell oppfølging etter behov.
- Undervisning om samliv, seksualitet, seksuelt overførbare sykdommer og prevensjon.

10. trinn:
-
Individuell oppfølging etter behov.
- Tilbud om 1 kombinasjonsvaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.
- Informasjon om Helsestasjon for Ungdom og helsetjenesten i videregående skole.
- Utdeling av vaksinasjonskort.

Skolehelsetjeneste-journalen
Alle barn har en journal i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
Journalen inneholder helseopplysninger, vaksinasjonsstatus, nedtegnelser fra helseundersøkelser og samtaler, brev og epikriser. Den følger barnet fra nyfødtalder til og med 10. trinn. Opplysningene skal bidra til en faglig forsvarlig oppfølging (jf. Forskrift om pasientjournal).
Skolehelsetjeneste-journalen består av en papirjournal og en elektronisk journal. Etter 10.trinn lukkes den elektroniske journalen, og papir journalen sendes til fjernarkivering.
Dersom dere flytter i løpet av ungdomsskolen, sender vi journalen til skolehelsetjenesten ved den nye skolen.

Innsynsrett
Foreldre/foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet.
Når ungdommen er mellom 12 og 16 år, skal opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret når barnet av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette.
Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis foreldre eller andre med foreldreansvaret når barnet er under 18 år
(jf. Pasient og brukerrettighetsloven § 3-4.).

Last ned Informasjonsbrosjyre til elever og foreldre, ungdomsskolen

Logo og visjon til Helsestasjons- og skolehelsetjenesten: For familiens helse og trivsel

 

         Trykk på bildet og kom til siden hvor du kan finne ut hvilken helsestasjon du tilhører
           Finn din helsestasjon her

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen