Mer om vold i nære relasjoner

Det finnes flere gode sider med informasjon om vold i nære relasjoner

Stavanger Kommune har en egen samleside om vold og tvang, med linker til relevante hjelpeinstanser

Det er opprettet en ny nasjonal veiviser om vold og overgrep, med masse nyttig informasjon for voldsutsatte, deg som møter voldsutsatte i jobben din, eller deg som pårørende til en voldsutsatt. Dinutvei.no har også linker til en rekke veivisere og annen nyttig informasjon. Siden har også en spørsmålstjeneste hvor du kan stille spørsmål helt anonymt.

Politiet har sist høst lansert en kampanje på sidene hvorlite.no. Her kan du blant annet ta en test for å se om du er i risikogruppen for å være voldsutsatt eller voldsutøver. Det kan være vanskelig å identifisere seg som voldsutsatt. Men ingen skal behøve å føle seg utrygg i sitt eget hjem. Hvor lite skal du finne deg i?

Stavanger Kommune har også utarbeidet en veileder for alle i kommunen som i sitt arbeid kan møte på mennesker utsatt for vold i nære relasjoner. Denne finnes på intranet eller kan lastes ned her

Krisesenteret har døgnåpent og kan nås hele døgnet på 51 53 06 23 ved spørsmål.

Aktuelt fagstoff:

De ulike RVTS-kontorene (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) har mye relevant fagstoff om vold i nære relasjoner, konsekvenser av vold, komplekse traumer/utviklingstraumer og traumebevisst omsorg. 

Hovedsiden til RVTS

Traumebevisst.no er RVTS Sør sin kunnskapsportal om traumebevisst omsorg

Faglig nettverk om utviklingstraumer: "CACTUS"

NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) utvikler og sprer kunnskap om vold. På nettsidene deres finnes blant annet forskning på vold og overgrep.

Veiviser om kjønnslemlestelse

UDI har en egen temaside om vold i nære relasjoner, kjønnlemlestelse og tvangsekteskap. Her finnes også linker til plakater og brosjyrer om oppholdstillatelse rettet mot dem som er utsatt for mishandling.

Thoresen & Hjemdal (2014) Vold og voldtekt i Norge En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv. NKVTS. Rapport 1/2014. Oslo.

Kruse & Bergman (2014) «Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold…» En forskningsoversikt og en intervjustudie om mødres vold mot barn. NKVTS. Rapport 4/2014. Oslo.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2014) En god barndom varer livet ut Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014–2017). Oslo.

Justis- og beredskapsdepartementet (2013) Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014 – 2017). Oslo.

Justis og beredskapsdepartementet (2013) Stortingsmelding nr 15 (2012 – 2013). Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner Det handler om å leve. Oslo.

NKVTS (2013) Web-basert veileder, kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Oslo.

Justis- og politidepartementet (2008) Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner. Oslo.

Relevante lover

lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven)

lov 19. juni 2009 nr. 44 om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova)

lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven)

 

 

Dinutvei.no

 


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam