Barn med særskilte behov

Har du et barn som trenger spesiell oppfølging finnes ulike ordninger:

 Mer om spesialpedagogisk hjelp - til deg som forelder.

Barnehagetilbud til barn med særskilte behov

RETT TIL BARNEHAGEPLASS
Ifølge barnehagelovens § 13 har barn med funksjonshemninger og barn det er fattet vedtak om etter Lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, rett til prioritet ved opptak. Dette gjelder i alle barnehager, uavhengig av eierforhold (kommunale eller private barnehager).

Prioritet gis på grunnlag av skriftlig dokumentasjon fra hjelpetjenesten i kommunen. Med hjelpetjeneste menes pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), lege, helsesøster, barnevernstjenesten m.m.

I de aller fleste tilfeller vil barnehagens pedagogiske tilbud være godt nok til å imøtekomme barnas behov. Men i noen tilfeller er det nødvendig med et styrket barnehagetilbud.

STYRKET BARNEHAGETILBUD
Styrket barnehagetilbud er hjemlet i Lov om barnehager kapittel 19.
Lov om barnehagen regulerer alle typer tilrettelagte barnehagetilbud inkludert rett til spesialpedagogisk hjelp for barn under skolealder jm. §19a.

TILRETTELAGT BARNEHAGETILBUD 
Bemanningen i barnehagene, etter barnehagelovens §§16-17, er en førskolelærer pr 18 barn over 3 år. Stavanger kommune har valgt å legge seg på en norm som medfører to assistenter ev fagarbeider, i tillegg til nevnte pedagog for en barnegruppe på 18 barn (ev 9 barn under 3 år).

Barn med spesielle behov kan medføre behov for mer kompetanse. Det finnes ulike styrkingstiltak til barnehagene i form av veiledning og kompetanseløft for å sikre tilbudet. Noen ganger er det også behov for å styrke bemanningen.

BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP
Enkelte barn har uansett et tilrettelagt tilbud behov for spesialpedagogisk hjelp.

I Stavanger kommune er det i hovedsak Ressurssenter for styrket barnehagetilbud som gir den spesialpedagogiske hjelpen.
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud er en bydekkende virksomhet i Stavanger kommune. Virksomheten ligger under barnehagesjefen. Ressurssenteret fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp, etter barnehageloven §19a og de gir spesialpedagogisk hjelp til private og kommunale barnehager i Stavanger. 

Barn som ikke har begynt i barnehagen, eller som i perioder er borte fra barnehagen, kan motta spesialpedagogisk hjelp i hjemmet eller i gruppe på ressurssenteret.

SPESIELT TILRETTELAGT AVDELING(STA)
I tillegg har vi 10 barnehagen, hvor to tiltak er benyttet for å gi et spesielt tilrettelagt tilbud:
• Sterk reduksjon av antall barn i gruppen
• Styrket bemanning, i forhold til kompetanse og antall

Et viktig prinsipp i oppbygning av tilbudet, er at gruppen bygges opp rundt det/de barna, som har vedtak om STA. Sammensetningen avgjøres av barnehagesjefen i samråd med pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). Gruppene er en integrert del av barnehagen.

BARNEHAGEN FOR HØRSELSHEMMEDE
Barnehagen for hørselshemmede, med navn Auglend barnehage, er den eneste barnehagen for denne kategori barn i Sør Rogaland. Barnehagen gir et tilbud til døve, tunghørte, og CI opererte barn i Rogaland. Tilbudet er etablert som en spesielt tilrettelagt barnehage etter lov om barnehager.

Barnehagen eies og drives av Stavanger kommune, men tilbyr også tjenester for barn fra andre kommuner i Rogaland. Det tilbys både hele plasser og delte plasser, og disse deles slik at barn og foreldres behov imøtekommes så langt det er mulig. Målsetningen er at alle barn som etter en sakkyndig tilrådning har behov for et likt tilbud skal motta dette. 

KONTAKTPERSON I KOMMUNEN
Ønsker du nærmere informasjon om de ulike tiltakene, kontakt Odny Helen Lerum , telefon 51 50 83 91

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam