Informasjon om barnehageopptaket 2017

Barnehageopptaket skjer etter prioritet og søknadsdato, med søknadsfrist 1.mars 2017

Gjeldende opptakskriterier angir prioritet og rammer for gjennomføring av barnehageopptaket i kommunen. Som ny søker må du selv beregne når retten til barnehageplass inntreffer, og du må sørge for å søke innen fristen for hovedopptaket.

Søk barnehageplass

Du kan endre/slette søknader, svare på tilbud om plass, endre plasstype, si opp plass og oppdatere kontaktinformasjonen din slik at du ikke går glipp av viktig informasjon ved å logge inn i opptaksportalen med ID-porten/MinID.

Samordnet opptak
Barnehageopptaket er samordnet, slik at alle barnehagene i Stavanger har ett søknadsskjema og søknadene registreres samlet. Styreren i barnehagen foretar opptaket sammen med barnehageadministrasjonen i kommunen.

Spesialplasser/personalplasser
Stavanger kommune setter av noen plasser til ansatte, til barn som går i barnehager som avvikles og barn av flyktninger og asylsøkere som kommer til Stavanger.

Om hovedopptaket
Hovedopptaket omfatter barn som i henhold til lov om barnehager § 12a har rett til barnehageplass samt søknader om overflytting til annen barnehage. Opptakskontoret sender ut svar på søknadene i månedsskiftet mars/april.

Overflytting
Du kan søke om overflytting til annen barnehage hele året. Søker du etter fristen for hovedopptaket vil søknaden bli behandlet i supplerende opptak. NB! Overflyttingssøknaden er bindende! Barnet blir direkte plassert i den nye barnehagen når det blir ledig plass, og nåværende barnehageplass blir automatisk sagt opp fra det tidspunktet barnet har fått ny barnehageplass.

Søkere som ikke får innvilget overflytting til annen barnehage i første runde av hovedopptaket (til og med pkt. 4 i opptakskriteriene), blir overført til supplerende opptak.

Supplerende opptak
Ved ledig plass tildeles plasser fortløpende etter at alle barn med barnehagerett har fått tilbud om plass.

Ulik barnehagedekning i bydelene
Stavanger kommune har ulik barnehagedekning i de forskjellige bydelene. Det betyr at enkelte bydeler, hovedsakelig de bynære bydelene, har for få barnehageplasser til at alle som ønsker plass i valgt barnehage kan få det. Familien vil da bli tilbudt plass i en barnehage de ikke har søkt eller i en nærliggende bydel. De har likevel rett til å bli satt på søkerlisten til sitt første barnehageønske jf. Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage § 3, andre ledd.

Klagerett
Vedtak om tildeling av barnehageplass ved hovedopptaket kan påklages. Du kan klage dersom du verken får ditt 1. eller 2. alternativ oppfylt. Ved supplerende opptak har bare søkere med lovfestet rett til priorert plass etter barnehageloven §13 klagerett. Klage sendes skriftlig til Oppvekst og levekår v/fagstab barnehage i Stavanger kommune. Klagefristen er tre uker fra det tidspunktet du mottar avgjørelsen om barnehageplass, jf. forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage. Formannskapet er siste klageinstans etter at klagen er behandlet i Oppvekst og levekår.

Søk barnehageplass 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen