Generell info om barnehageopptak

Her finner du informasjon om opptakskrets, opptakskriterier, plassoppsigelse og plasstyper m.m. for alle barnehager.

Opptakskrets
Barnehager som tildeler plass etter retningslinjer for opptak i kommunale barnehager har hele kommunen som sin opptakskrets. Dersom barnet flytter innenfor kommunegrensen gis det ingen automatisk fortrinnsrett til plass i ny barnehage. Om foresatte flytter til annen kommune opphører kontrakten ( se punkt om oppsigelse i vedtektene )

Ikke-kommunale barnehager foretar opptak innenfor egen opptakskrets. En opptakskrets kan for eksempel være medlemskap i andelslaget/organisasjonen som eier barnehagen, en bestemt bedrift, en bestemt bydel eller et bestemt geografisk område. Opptakskretsen er definert i den enkelte barnehages vedtekter.

Opptakskriterier
Følgende opptakskriterier er lovpålagt og gjelder både ikke- kommunale e og  kommunale barnehager:

1. Barn med nedsatt funksjonsevne jfr. Lov om barnehager § 13
2. Barn som bør sikres barnehageplass som ledd i forebyggende barnevern jfr. Lov om barneverntjenester § 4-4

Opptakskriteriene gjelder forutsatt at tilfredsstillende dokumentasjon legges fram. Den enkelte barnehage skal følge opptakskriteriene innen sin opptakskrets. Barnehagene gir også prioritet til andre grupper gjennom tilleggskriterier. Kriterier for opptak av barn i kommunale barnehager og vedtekter i den enkelte ikke-kommunale barnehage gir mer informasjon om dette. 

Prioritet gis på grunnlag av skriftlig dokumentasjon fra hjelpetjenesten i kommunen. Med hjelpetjeneste menes pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), lege, helsesøster, barnevernstjenesten m.m.

Opptaksperiode
Plass tildeles som hovedregel fram til skolestart.

Oppsigelse
Når du har tatt i mot barnehageplass i kommunal barnehage har du inngått en kontrakt med Stavanger kommune. Da gjelder følgende regler:
Oppsigelse av barnehageplass må skje ved innlogging i foreldreportalen
 IST BARNEHAGE . Velg "endre eller si opp plass" i menyen. Oppsigelsestiden er 2 måneder løpende fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt. Oppsigelse av barnehageplass fra 1.april medfører betaling av barnehageplassen ut barnehageåret. Ikke-kommunale barnehager har egne regler for dette. Se barnehagens vedtekter.

Plasstyper
De kommunale barnehagene har også delte plasser. Disse plassene blir hovedsakelig tildelt som hele dager.
En faglig skjønnsvurdering kan begrense foreldrenes valgmulighet til å få innvilget redusert plass.

Søk barnehageplass 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen