Adresse

Kommunen er offisiell adressemyndighet, og har ansvar for oppdatering og vedlikehold av adresser i Stavanger.

Stavanger kommune har vedtatt lokal adresseforskrift gjeldende fra 1.januar 2015.  

Offisielle gatenavn i Stavanger (pr. 17.03.2017)

Hva er en adresse?

En offisiell adresse er en beliggenhetsbeskrivelse. Den består av et gatenavn, et husnummer og noen ganger også et bolignummer. En bolig eller et næringslokale skal ha adresse til den veien som den har atkomst fra. Er det flere godkjente boenheter i samme bygg med egen inngang fra terreng, skal hver inngang ha egen adresse. Unntaket er hvis boenhetene er knyttet til et felles ringeklokkepanel.

Offisiell adresse skal tildeles bygninger som brukes til:

  • boligformål
  • fritidsformål
  • næringsvirksomhet
  • offentlig virksomhet

Boliger som ikke er godkjent adresseres ikke.

Nummereringen starter i begynnelsen av gaten. Venstre side av veien får partall, høyre side oddetall. Er det flere boenheter bak felles atkomstdør, brukes det i tillegg et bolignummer som angir etasje og nummer på leiligheten.

Nye og endrede adresser

Kommunen er adressemyndighet. Dette vil si at det er kommunen som vedtar nye gatenavn, gir nye adresser, og omadresserer der det er nødvendig. Adressene er først og fremst et hjelpemiddel for at besøkende og utrykningskjøretøy skal kunne finne fram. Det er derfor viktig at adressesystemet følger den nasjonale standarden så langt det er mulig.

Kommunen kan endre adressen for eksempel når:

  • atkomsten til enheten endres
  • det fortettes (nybygging)
  • det er vanskelig å finne fram fordi adressen er feil i forhold til atkomsten
  • gateløpet er delt i flere deler med forskjellig atkomst til hver del

En eier kan henvende seg til kommunen dersom adressen på eiendommen bør endres. Det vil si hvis de faktiske forholdene har endret seg, eller kommunen har gjort en feil.

Oversikt over nye og endrede adresser

Klage

Ved et adressevedtak er det to forhold som kan påklages: Feil nummer i rekkefølgen, eller feil gate. Klagefristen er 3 uker.

Kontaktinformasjon

Iren N. Pallesen tlf: 51 50 75 36

Susanne Kråkenes tlf: 51 50 71 32

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen