Deling av grunneiendom

Dersom du ønsker å dele en eiendom benyttes denne tjeneste. Deling krever godkjenning av kommunen.

Skal du dele en eiendom må du: 

 • Sjekke kommunale planer (kommuneplanens arealdel, reguleringsplan, bebyggelsesplan, detaljplan). Dette finner du i kommunens kartportal.
 • Avklare størrelsen på eksisterende og nye tomter.
 • Utarbeide situasjonskart som viser eksisterende og ny bebyggelse inkl. plassering av utearealer/grøntareal, parkering og ev. oppstillingsplass for søppelspann.
 • Vise prinsippløsning for boligtype.
 • Fremskaffe rettigheter til adkomstvei, vann- og avløpsledninger fram til offentlig vei og ledningsnett.
 • Varsle naboer.
 • Sende inn påkrevd dokumentasjon: situasjonskart, gjenpart av nabovarsel med kvittering, og dokumentasjon av adkomstrett over privat grunn/vei.
 • Søke om deling/oppmålingsforretning over parsell.

Dersom det i tillegg til deling også søkes om en endring av gjeldende reguleringsplan (dvs. annen hustype, vegsystem, høyde, utnyttelsesgrad enn det som ligger i gjeldende plan), må det foreligge skisse til de endringer som ønskes i plankart og/eller bestemmelser.

Skjema og annet informasjonsmateriell:

Ta gjerne kontakt med kommunen v/byplanavdelingen for å avklare rammer og eventuelt avtale forhåndskonferanse. Forutsatt at nødvendig dokumentasjon er sendt kommunen på forhånd, vil møtet kunne holdes innen 2 uker etter at søker har bedt om dette.

Kommunen vil på forhånd vurdere tiltaket på bakgrunn av det innsendte materialet fra tiltakshaver. Kommunen vil informere om rammeforutsetninger og krav knyttet til arealplaner, infrastruktur, aktuelle lover og forskrifter, krav til dokumentasjon/planmateriell, samt behov for koordinering med andre myndigheter. Det vil også bli informert om selve saksbehandlingen og om saksbehandlingstiden.

Dersom søknadene gjelder planendring, anbefaler vi at du engasjerer plankyndig konsulent.

Dette gjør kommunen:

Byplanavdelingen

 • Mottar søknad med vedlegg og oppnevner kundeansvarlig som gjennomgår søknaden.
 • Innhenter ev. tillatelse/samtykke/uttalelse fra andre berørte myndigheter (eks. andre kommunale avd., Statens vegvesen, Riksantikvar etc.)
 • Behandler saken og oversender vedtak til søker og ev. andre parter i saken.
 • Oversender godkjent sak til geodataavdelingen for gjennomføring av oppmålingsforretning når alle betingelser er innfridd.

Geodataavdelingen

 • Gjennomfører oppmålingsforretningen som et møte på eiendommen der grenseforløp fastsettes i samarbeid med eier og naboer.
 • Utsteder et matrikkelbrev som viser de fastsatte grensene for eiendommen.

Henvendelser:
Servicetorget, telefon: 51 50 70 90

E-post: postmottak.kbu@stavanger.kommune.noSentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen