Matrikulert veigrunn

I forbindelse med innføring av ny lov om eiendomsregistrering, er det gitt en overgangsordning for registrering av uregistrert grunn til offentlig vei og jernbane, matrikkelforskriften § 69.

Eksempel på matrikulert veigrunn.Slik grunn som ønskes matrikulert må være lovlig opprettet før 1980 jf matrikkelloven §13.

Vegloven § 5.
Alle vegar som utan å vere tatt opp som bygdevegar etter den tidligare veglova, var haldne ved like av ein kommune, er kommunale vegar etter denne lova, dersom ikkje anna blir fastsett med heimel i lova. Kommunen kan gjere vedtak om å ta opp privat veg som kommunal veg. Jamvel om slikt vedtak ikkje er gjort, er ein veg å rekne for kommunal veg når kommunen har tatt over vedlikehaldet etter reglar i plan- og bygningslova.

Matrikkelforskriften §69:
(1) Eksisterende umatrikulert grunn som benyttes til offentlig veg eller jernbane, kan matrikuleres uten at det avholdes oppmålingsforretning. Dette kan skje dersom den som hevder å være eier av enheten, setter fram krav om det og matrikuleringen er fullført innen 31. desember 2012.

Med krav skal det følge:
a) egenerklæring for å være eier av enheten

b) kart som viser enheten som kreves matrikulert, og informasjon om grenseforløp for enheten når dette mangler eller er ufullstendig i matrikkelen.

(2) Er vilkårene oppfylt, matrikulerer kommunen enheten og utsteder matrikkelbrev til den som har satt frem kravet.
(3) Kommunen skal underrette dem som er nevnt i §37 andre ledd om matrikuleringen.

Stavanger kommune erklærer å være eier av offentlig veigrunn vist i kart.
Eiendommer som er berørt kan sees i kart merket med rød farge.
Veiarealene vil bli lagt til nærmeste gårds- og bruksnummer til kommunen.

Veiarealene som vil bli registrert er selve veien begrenset av asfaltkant/fortau. Områder/arealer som ligger inne i etablert hage vil ikke bli registrert. De vil bli liggende igjen på utgangseiendommen som de gjør i dag.

Hvis man lurer på noe i forbindelse med denne registrering kan man kontakte Servicetorget på telefon 51 50 70 90.


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen