Reseksjonering

Endringer som blir gjort etter den første seksjoneringen har funnet sted og som krever tinglysning, gjennomføres ved reseksjonering.

Ved reseksjoneringen skal blankett for begjæring om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering brukes.

Reseksjoneringsbegjæring med vedlegg må være korrekt utfylt og forelegges kommunen i 3 eksemplarer. Dersom begjæringen mangelfull, sendes den i retur og saksbehandlingstiden forlenges. Dersom det er forhold som ikke klart fremkommer av tegningsgrunnlaget, må redegjørelse om dette fremgå av ett følgebrev. Vi ber om at det oppgis en kontaktperson for sameiet som kommunen kan forholde seg til dersom noe skulle vært uklart.

Kommunen skal kontrollere at vilkårene for reseksjonering er tilstede og gi eventuell seksjoneringstillatelse. Dersom kommunen gir tillatelse til reseksjonering, sender kommunen begjæringen til Statens kartverk til tinglysning. Eierseksjonsloven § 12 omhandler reseksjonering for de tilfeller hvor for eksempel en seksjon skal deles inn i ytterlige seksjoner, der flere seksjoner slås sammen til en eller der areal blir overført fra en seksjon til sameiets fellesareal.

Eierseksjonsloven §§ 12 og 13 omhandler ulike former for endring av eksisterende seksjoner.

Reseksjonering krever ofte at det først blir fattet nødvendig vedtak internt i sameiet, dvs. i sameiemøte og/eller av styret.

Generelle vilkår/standardkrav
Generelle vilkår/standardkrav for reseksjonering er de samme som for seksjonering, se regler for seksjonering over.

Utfylling av skjema, vedleggene
Alle punktene fra 1 – 7 skal fylles ut. NB det er viktig å oppføre under punkt 4 hva reseksjoneringen går ut på. I kort tekst skal det fremgå om bruksareal tas av fellesareal, hvilke seksjonsnummer som avgir eller får tilført areal og hvor dette arealet overføres fra, etc. Det må videre fremgå om sameiebrøk endres og eventuell verdiforskyvning.

Plantegningene og / eller kart som sendes inn skal vise situasjonen før (vedleggene som ble levert ved førstegangsseksjonering) og etter endring. Det anbefales at markeringene skjer ved bruk av ulike farger og/eller skravur. Markeringene må gjøres så tydelig at de også vil vises på en svart/hvit kopi.

Samtykke fra panthavere
Reseksjonering kan i flere tilfeller bare skje med samtykke fra alle som har tinglyst pant i de seksjonene endringen gjelder. Samtykke fra panthaver innsendes i ett eksemplar som vedlegg til begjæringen.

Navneliste over eventuelle leietakere
Ved reseksjonering som består i at samleseksjon oppløses, vil en leietager på visse vilkår kunne ha kjøperett til leiligheten han leier på tidspunktet for innføring i matrikkelen/tinglysing av begjæringen, jfr. eierseksjonsloven kap. III §§ 14 flg. Kommunen skal i forbindelse med reseksjoneringstillatelsen orientere leieboerne om disse bestemmelsene etter at tillatelse er gitt, men før begjæringen sendes til tinglysing. Det skal derfor legges en liste med navn og adresse til eventuelle leieboere.

Klage
Kommunens vedtak om å gi tillatelse til eller nekte reseksjonering er et enkeltvedtak og kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland. Klagen fremmes via kommunen.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen