Kulturminner

Ordet "kulturminne" blir ofte brukt som en hedersbetegnelse. Men egentlig er betydningen ganske nøytral.

Døren på bildet står i hønsehuset på Husaberget, Gausel og er fra 1700-tallet. Kulturminneloven definerer begrepet kulturminne slik: alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.

Formålet med kulturminnevern er å ta vare på spor etter fortidens og nåtidens menneskelige virksomhet. Ikke alle slike spor kan bevares, men kulturminner er ikke-fornybare ressurser, og mange av dem er viktige kilder til kunnskap og opplevelse. Kulturminner som har en verdi i dagens eller for fremtidens samfunn er verneverdige, altså verdt å ta vare på. Noen av disse er vernet, for eksempel gjennom fredning i medhold av kulturminneloven.

Alle kulturminner fra før reformasjonen, 1537, er automatisk fredet. Dette er for eksempel gravhauger, helleristninger og rester etter forhistorisk bosetning. Slike fornminner forvaltes av Riksantikvaren og fylkeskommunen

Når det gjelder såkalt ”nyere tids” kulturminner er det en løpende oppgave å avgjøre hva som kan og skal bevares og hva som ikke skal – hva som er verneverdig og hva som ikke er.

Synet på hva som er verneverdig endrer seg med tiden. I det moderne bygningsvernets barndom, tidlig på 1800-tallet, ble bare middelalderbygninger regnet som verneverdige. I dag er kulturminnevernet opptatt av det store bildet. Det er et ønske at Norge skal bevare bygninger og anlegg som er representative for alle tider, virksomheter, samfunnslag og folkegrupper i vår historie.

Kulturminneforvaltningen er fordelt på mange forvaltningsnivåer og kan være vanskelig å få oversikt over. Her er en kort veileder.

Ordene som står i kursiv er forklart i ordlisten.

Miljøverndepartementet – Utformer hovedtrekkene i det nasjonale kulturminnevernet gjennom stortingsmeldinger med mer.

Riksantikvaren – Nasjonalt fagdirektorat for kulturminnevern. Behandler saker fra hele landet knyttet til middelalderbyenelisteførte kirker og frigiving av automatisk fredede kulturminner. Arbeider med formidling og tilskuddsfordeling  

Fylkeskommunens kulturavdeling – Kulturvernavdelingen behandler saker fra hele Rogaland knyttet til undersøkelsesplikt for fornminner og forvaltning av fredede bygninger og anlegg og gir innspill til reguleringsplaner. Arbeider med formidling og tilskuddsfordeling.  

Byantikvaren  – Ansvar for lokalt kulturminnevern i regulerings- og byggesaker. Gir innspill til reguleringsplaner og byggesaker i Stavanger kommune og driver veiledning og formidling overfor privatpersoner.

Stavanger maritime museum – Ansvar for kulturminner under vann. Behandler regulerings- og byggesaker fra hele Rogaland som berører sjøområder. 

Arkeologisk museum – Ansvar for utgravninger av frigitte fornminner, samt forskning på og formidling av funnene.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam