Middelalderbyen

Middelalderbyen i Stavanger er en av de største sammenhengende fredede kulturminnene i Norge.

Domkirken fra fisketorget.I dag er det få spor igjen av middelalderens Stavanger. Rester av bygninger og objekter ligger trolig i grunnen under dagens bygninger og gater.

"Middelalderbyens" utstrekning er avgrenset av arkeologer, og utgjør området man antar inngikk i byen og bynære strøk i middelalderen.

Innenfor dette området er grunnen automatisk fredet etter Kulturminneloven. Man trenger tillatelse fra Riksantikvaren for å få grave, bygge eller gjøre andre inngrep her.

Vedlagt kart viser grensene til middelalderbyen, hvor disse reglene gjelder. Nummerne i kartet refererer til liste i Kulturminneplanen (9 mb).

Ta kontakt med Riksantikvaren på:

Riksantikvaren distriktskontor vest
(Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane samt Sunnmøre og Romsdal)
Pb. 8196 Dep., 0034 Oslo
Besøksadresse: Bryggens museum, Dreggsalmenningen 3
5003 Bergen
Telefon: 982 02 797  - Telefaks: 55 23 05 19 
E-post: postmottak@ra.no  

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen