Visste du at Stavanger har Europas største samling av trehus?

Trehusbyen er mye mer enn Gamle Stavanger. Den består av omlag 8000 hus i alle mulig stilarter – fra empire til jugend og funksjonalisme. Trehusbyen består i hovedsak av Stavangers bebyggelse fra før andre verdenskrig.

Hustak på Våland i Stavanger fra 1960-tallet.

Stavanger kommune satser på å sikre og videreføre kvalitetene som ligger i disse husene.

Vi har mye å tjene på å ta vare på Europas største sammenhengende trehusbebyggelse. En by bedømmes ofte – på godt og vondt – ut fra sitt utseende. Trehusbyen er både en attraksjon for tilreisende og et godt boligområde for de fastboende.

Stavanger kommune ønsker å bidra til at det beste med trehusbyen bevares.
Derfor har bystyret vedtatt egne regler for byggearbeider i trehusbyen.

Reglene heter «Retningslinjer for hensynssone bevaring av kulturmiljø – trehusbyen», populært kalt «Retningslinjer for trehusbyen», og er forankret i kommuneplan 2014-2029 - se planens tekstdokument,  paragraf 3.3.3, s 101.

  1. Den kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen skal søkes bevart og områdenes særpregede miljø skal sikres og videreutvikles.
  2. Kvartalsstruktur, gateløp, parker, hageareal og verdifulle trær skal bevares.
  3. Alle byggearbeider som berører bygningers utseende, herunder tak, skal byggemeldes. Som grunnlag for behandling redegjøres for nødvendigheten av tiltakene. Det skal beskrives hvordan endringen forholder seg til bygningenes opprinnelige stiluttrykk og utseende. Forhold til nabobebyggelse skal framgå av situasjonsplan og fasadeoppriss.
  4. Originale bygningselementer som vinduer, dører, gerikter, fasadekledning og taktekkingsmateriale, skal bare fornyes når disse ikke lenger tilfredsstiller rimelige tekniske krav, eller er så skadet at reparasjon er uaktuelt.
  5. Ved nødvendig fornyelse skal bygningselementer tilpasses husets opprinnelige byggestil og materialbruk. Det gjelder særlig vindustyper, ytterdører, gerikter og annet fasadeutstyr, fasadekledning og taktekkingsmateriale.
  6. Tilbygg skal tilpasses eksisterende bebyggelse og underordnes denne. Tilbygg kan gjerne gis en moderne utforming. Tilsvarende gjelder nybygg.
  7. Ny altan eller veranda skal bare anlegges i tilknytning til hus hvor de inngår som et naturlig stilhistorisk element. Uteplasser bør primært arrangeres på bakkeplan.
  8. Murer, gjerder, portstolper, utendørsbelysning og utvendig belegg skal med hensyn til utforming og materialvalg være i tråd med opprinnelig eller dominerende formtradisjon i området.

 

Som beboer i trehusbyen kan du finne nødvendig informasjon i heftet 8000 trehus+ditt.

Bestemmelsene for trehusbyen gjelder også deg i murhus innenfor området.
Ta kontakt med byantikvaren for å avklare hvordan retningslinjene påvirker deg og ditt hus.

Her kan du åpne et detaljerte kart med avgrensning av trehusbyen.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen