Forstøtningsmur

Forstøtningsmur er en konstruksjon i forbindelse med sikring eller opparbeidelse av terreng. Den kan være i forskjellige typer materiale, som for eksempel stein, betong eller tre.

Planer og bestemmelser - hva gjelder for din eiendom?
Du må sjekke hva som gjelder for din eiendom. Det gjør du ved å se på plankart og bestemmelser. 

Dette kan du bygge uten å søke
Selv om du ikke må søke kommunen, så er du ansvarlig for at bygningen utformes i tråd med regelverket. Du må fortsatt følge de regler som gjelder i plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift, kommune- og reguleringsplan.

Forstøtningsmurer inntil 0,5 meter regnes ikke som en konstruksjon og kan bygges inntil tomtegrensen. Det betyr at ingen deler av muren kan være høyere enn 0,5 meter over terreng. Vi anbefaler at du avklarer plassering med nabo.

Kan du si JA til punktene under, så behøver du ikke søke kommunen, jf. byggesaksforskriften § 4-1 d) pkt. 6.

  • Forstøtningsmuren er minst 1 meter fra nabogrensen og ikke høyere enn 1 meter, eller minst 4 meter fra grensen og ikke høyere enn 1,5 meter. Høyden måles der det er størst høydeforskjell fra terreng til toppen av muren.
  • Forstøtningsmuren hindrer ikke sikten i frisiktsoner mot vei, det vil si i forbindelse med avkjørsler fra vei, gårdsplass og gang- og sykkestier.
  • Forstøtningsmuren kommer ikke i konflikt med offentlig vann- og avløpsledninger.
  • Forstøtningsmuren kommer ikke i konflikt med regulert byggegrenser, vegloven, jernbaneloven eller 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag.

Dette kan du søke om selv
Du kan selv søke om og oppføre forstøtningsmurer på inntil 1,5 meter. Det forutsetter at konstruksjonssikkerheten er ivaretatt. Vi gjør oppmerksom på at dersom muren skal oppføres langs veg, gangveg eller fortau må du engasjere fagfolk til å utføre arbeidet.

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom du skal bygge en forstøtningsmur på over 1,5 meter.

Avstandskrav for søknadspliktige murer
Avstand til nabogrense skal normalt være minst 4 meter, hvis ikke annet går fram av reguleringsplanen. Plan- og bygningsloven åpner likevel for å tillate forstøtningsmur nærmere nabogrense, hvis et av punktene under er oppfylt:

  • Forstøtningsmur anses som et mindre frittliggende tiltak. Hva et mindre frittliggende tiltak er, avgjøres i en skjønnsvurdering. Ta kontakt med saksbehandler for avklaring.
  • Naboen gir samtykke til plasseringen

Hvis disse vilkårene ikke er oppfylt, må du søke om dispensasjon fra avstandskravet. Det er da viktig å vurdere hvilke ulemper leveggen eller støyskjermen kan få for naboeiendommen(e).

Sikring mot fall
Høyder over 0,5 m må sikres mot fall.

Les mer om hvordan du søker og hva søknaden skal inneholde.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med Servicetorget på telefon 51 50 70 90.

Fant du det du lette etter? JA   NEI 
Kontakt oss 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen