Gjerde, levegg eller støyskjerm

Gjerde kan være plankegjerde, stakittgjerde, flettverksgjerde, smijernsrekkverk eller andre typer rekkverk med en enkel, åpen konstruksjon. Åpen konstruksjon er en konstruksjon hvor både gående og kjørende lett kan se gjennom konstruksjonen, uavhengig av synsvinkel.

Levegg er en tett skjerm som begrenser innsyn og støy, og gir ly for vind. Levegg kan være frittstående eller forbundet med bygning.

Støyskjerm er en tett skjerm som begrenser innsyn og støy, og gir ly for vind. Støyskjermen er ofte noe lengre enn en levegg, og med lyddempende materialer.

Planer og bestemmelser - hva gjelder for din eiendom?
Du må sjekke hva som gjelder for din eiendom. Det gjør du ved å se på plankart og bestemmelser. 

Dette kan du bygge uten å søke
Selv om du ikke må søke kommunen, så er du ansvarlig for at konstruksjonen utformes i tråd med regelverket. Du må fortsatt følge de regler som gjelder i plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift, kommune- og reguleringsplan.

Gjerde eller innhegning
Du kan føre opp gjerde (innhegning) mot vei eller nabogrense inntil 1,50 meter uten å søke forutsatt at gjerde ikke kommer i konflikt med frisiktsone og har en avstand til regulert veikant (inkludert fortau) på minst 0,5 meter jf. byggesaksforskriften § 4-1 d) pkt. 3.

Høyden måles der det er størst høydeforskjell fra terreng til toppen av gjerdet.

Levegg
Kan du si JA til punktene under, så behøver du ikke søke kommunen, jf. byggesaksforskriften § 4-1 d) pkt. 1 og 2.

  • Leveggen er ikke høyere enn 1,8 meter, maks 10 meter lang og med en avstand til nabogrensen på 1 meter eller maks 5 meter plassert inntil nabogrensen. Høyden måles der det er størst høydeforskjell fra terreng til toppen av leveggen.
  • Leveggen hindrer ikke sikten i frisiktsoner mot vei, det vil si i forbindelse med avkjørsler fra vei, gårdsplass og gang- og sykkestier.
  • Leveggen kommer ikke i konflikt med offentlig vann- og avløpsledninger.
  • Leveggen kommer ikke i konflikt med regulert byggegrenser, vegloven, jernbaneloven eller 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag

Det er kun en levegg som er unntatt søknadsplikt. Ønsker du å bygge to levegger på 10 meter, må du søke.

Les mer om hva du kan bygge uten å søke på nettsidene til Direktoratet for byggekvalitet.

Dette kan du søke om selv
Du kan selv søke om og utføre gjerde eller innhegning og levegger med en høyde på inntil 1,8 meter. For høyere gjerder eller innhegning og levegger må du søke med hjelp av fagfolk.

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom du skal sette opp eller rive en støyskjerm.

Les mer om hvordan du søker og hva søknaden skal inneholde.

Avstandskrav for søknadspliktige levegger og støyskjermer
Avstand til nabogrense skal normalt være minst 4 meter, hvis ikke annet går fram av reguleringsplanen. Plan- og bygningsloven åpner likevel for å tillate levegg og støyskjerm nærmere nabogrense, hvis et av punktene under er oppfylt:

  • Levegg og støyskjerm anses som et mindre frittliggende tiltak. Hva et mindre frittliggende tiltak er, avgjøres i en skjønnsvurdering. Ta kontakt med saksbehandler for avklaring.
  • Naboen gir samtykke til plasseringen

Hvis disse vilkårene ikke er oppfylt, må du søke om dispensasjon fra avstandskravet. Det er da viktig å vurdere hvilke ulemper leveggen eller støyskjermen kan få for naboeiendommen(e).

Har du spørsmål?
Ta kontakt med Servicetorget på telefon 51 50 70 90.

Fant du det du lette etter? JA   NEI 
Kontakt oss 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen