Hvordan søker du?

Før du bygger, river eller endrer må du sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for eiendommen din.

Planer og bestemmelser er avgjørende for hva du kan gjøre av endringer og hva du kan bruke byggverket til.

Forhåndskonferanse eller møte
Før du skal søke om dine byggearbeider kan det være nyttig å ha en forhåndskonferanse eller møte.

Du må sende inn kart, tegninger, skisser og en tekst som beskriver spørsmålene du ønsker svar på. Opplysningene sendes til postmottak.kbu@stavanger.kommune.no og merkes «dokumenter til forhåndskonferanse» i emnefeltet.

Ansvarlig søker / arkitekt bør være med på møtet.

Hvis du ønsker å komme i kontakt med saksbehandler, henvend deg til Servicetorget

Nabovarsel
Før du kan sende inn søknaden til oss må du varsle naboer og gjenboere. De har 14 dager til å komme med merknader, hvis de ikke skriftlig har meddelt at de ikke har merknader til søknaden.

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, på e-post eller leveres personlig mot kvittering.

Les mer om hva nabovarsel skal inneholde på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet.

Sende søknad til kommunen
Du kan søke om byggetillatelse enten via Byggsøk (elektronisk byggesøknad) eller ved å laste ned søknadsskjema fra internettsidene til Direktoratet for byggkvalitet og sende dem til kommunen.

Hvis du kan søke om byggearbeidene selv, skal søknaden normalt inneholde følgende dokumenter:

 1. Beskrivelse av hva du søker om - Et kort følgebrev som gjør det enkelt for saksbehandler og sette seg inn i hva det søkes om.
 2. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, blankettnummer 5153.
 3. Situasjonskart – Bestill elektronisk i vår selvbetjeningsløsning.
 4. Nabovarsel -  Kvittering for mottatt nabovarsel, blankettnummer 5156, og opplysninger gitt i nabovarsel, blankettnummer 5155.
 5. Kopi av eventuelle nabomerknader, med dine kommentarer til merknadene.
 6. Tegninger (fasade-, plan-, og snittegning) i målestokk og som er målsatt.
 7. I noen byggesaker må du også sende inn:
  - tegninger av eksisterende godkjent situasjon.
  - dispensasjonssøknad.
  -
  uttalelse/samtykke fra andre myndigheter

Søknader til kommunen kan du sende på e-post til postmottak.kbu@stavanger.kommune.no eller per brev til Stavanger kommune v/ Byggesaksavdelingen, Postboks 8001, 4068 Stavanger.

Når får du svar på din søknad?
Når vi har behandlet din søknad vil du motta et vedtak. Behandlingsfristene er:

Søknad uten dispensasjon: 3 uker jf. plan- og bygningsloven § 21-7.

Ved dispensasjon: 12 uker jf. plan- og bygningsloven § 21-7.

Partene har rett til å klage på kommunens vedtak. Klagefristen er 3 uker fra den dagen du mottok eller ble gjort kjent med vedtaket.

Hvordan får du svar på din søknad?
Se vår internettsider Post fra Byggesaksavdelingen hvordan vi sender ut våre brev enten du er privatperson eller firma.

Byggearbeid kan starte
Du må starte byggearbeidene innen tre år etter at du har fått byggetillatelse. Dersom du ikke har startet byggearbeidene innen tre år, faller tillatelsen bort og du må søke på nytt.

Ferdigattest
Byggeprosjektet kan tas i bruk når du har søkt om og kommunen har gitt en ferdigattest og eller midlertidig brukstillatelse. Hvis du har søkt om byggearbeidene selv skal du sende inn skjema for å søke om ferdigattest.

Fant du det du lette etter? JA   NEI 
Kontakt oss 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen