Hvem kan søke?

Tildelingskriterier og vilkår for etablererordningen:

1. Tildelingskriterier

1.1. Formålet med etablererordningen i Stavanger Kommune

Formålet med etablererordningen i Stavanger Kommune er at nyetablerere eller andre med behov skal få tilgang til egen bolig til en gunstig pris.

1.2. Vilkår for å delta i trekningen av etablererboliger
Søker og/eller medsøker må oppfylle følgende vilkår for å kunne delta i trekningen av etablererbolig;

  • Søker og/eller medsøker skal ikke helt eller delvis eie eller ha eid fast eiendom (herunder tomt, bolig, fritidsbolig, leilighet i borettslag etc.) i Norge eller utlandet.
  • Søker og/eller medsøker skal ikke tidligere ha fått tildelt selvbyggertomt i Stavanger kommunes selvbyggerordning, og/eller etablererbolig i etablererordningen.
  • Søker og/eller medsøker må ha minimum 5 års botid i Stavanger kommune, og/eller ha arbeidet/studert i Stavanger kommune i minimum 5 år.
  • Det er en forutsetning at søker og/eller medsøker ikke har inntekt eller egenkapital som overstiger de til enhver tids fastsatte grenser.

Den øvre brutto inntektsgrense og grensen for egenkapital for søker (inkludert ektefelle, samboer eller partner) fastsettes av kommunalstyret for miljø og utbygging samtidig som det enkelte etablererboligprosjektet godkjennes. Beløpsgrensene fastsettes med bakgrunn i pris for boligen og SIFO-modellen.

Som egenkapital menes både egen oppspart kapital og tilført kapital som betraktes som gave fordi långiver ikke har oppstilt krav om tilbakebetaling.

Det er en forutsetning for å delta at søker er i stand til å gjennomføre prosjektet med hensyn til økonomi. Dette innebærer at søker selv må kunne oppnå lånefinansiering uten tredjemanns sikkerhetsstillelse.

Søker(e) må dokumentere inntekts- og formuesforholdene på søknadstidspunktet.

1.3. Unntak

I særlige tilfeller kan det gjøres unntak fra krav om at man ikke har eid bolig før, dersom funksjonshemmede har behov for reetablering, eller ved omstendigheter knyttet til samlivsbrudd eller andre tungtveiende grunner.

2. Tildelingsgrupper og prosedyrer

De søkere som oppfyller vilkårene under punkt 1.2 kvalifiserer til å være med i loddtrekningen om etablererbolig.

Inntil ti prosent av boligene i etablererboligprosjektet kan også tildeles søkere som har fått tilsagn om boligtilskudd. Les mer om boligtilskudd fra Stavanger kommune.

Tildeling av boliger for søkere som oppfyller kravene i punkt 1.2 foretas av kommunalstyret for miljø og utbygging ved loddtrekning fordelt slik:

Gruppe A: Søkere med barn (omsorg og/eller samvær) – 70 % av boligene

Gruppe B: Søkere uten barn (omsorg og /eller samvær) – 30 % av boligene

3. Tilbakekjøpsrett

Stavanger Boligbygg KF har rett til å kjøpe tilbake etablererbolig som kjøperen skal selge i løpet av de 5 første årene etter at boligen er overdratt.

Unntatt fra dette er overdragelser til nærstående som er omtalt i lov om løysingsrettar av 9 desember 1994 § 8. Kommunen beholder i disse tilfellene tilbakekjøpsretten overfor ny erverver, som overtar tidsprioriteten til etablereren.

Melding om at boligen skal selges må gis skriftlig til Stavanger Boligbygg KF, som gis frist på 2 måneder for å gi skriftlig tilbakemelding på om løsningsrett til boligen skal utøves.

Dersom Stavanger Boligbygg ønsker å kjøpe tilbake boligen, skal kjøpesummen fastsettes som følger:

Man tar utgangspunkt i boligens inngangsverdi som tilsvarer boligens kostpris med tillegg av verdien på egeninnsatsen (som tilsvarer det grunnlag som er oppgitt i søknaden til Husbanken). Det skal innhentes takst fra en offentlig godkjent takstmann for å finne boligens markedsverdi på løsningstidspunktet.

Differansen mellom boligens inngangsverdi og markedspris utgjør gevinsten. Denne gevinsten skal være gjenstand for fordeling mellom kjøperen og kommunen ut fra følgende formel;

Formel for tilbakekjøpsrett

De nærmere bestemmelser om tilbakekjøpsretten reguleres i avtaledokumentet som inngås mellom Stavanger Boligbygg KF og etablereren.

Tilbakekjøpsretten skal tinglyses som en heftelse på eiendommen.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om nye boligfelt, hvordan du søker eller andre ting om etablererordningen? Sjekk først nettsidene med ofte stilte spørsmål og svar og hva som skjer.

Finner du ikke svar på det du lurer på, kontakt prosjektleder for etablererordningen.

Rolf Robert Ness
51 50 89 17, kl 08-15. 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen