Reguleringsplan

En reguleringsplan er et juridisk dokument som forteller hvordan et areal kan benyttes og eventuelt bebygges. Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige.

Skjematisk framstilling av saksbehandling

En reguleringsplan består av et plankart med tilhørende bestemmelser og en beskrivelse. 

Reguleringsplaner utarbeides og behandles med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Vi ønsker innspill og medvirkning

Etater, organisasjoner og berørte blir varslet når kommunen eller private forslagstillere starter et reguleringsarbeid. Også andre interesserte kan komme med innspill til saken. Varsel om planoppstart annonseres i Stavanger Aftenblad (SA), i kommunens fellesannonse Stavanger Nå. Du finner dem også på kommunens nettside under fanen  Høringer - varsel om planoppstart.

Saksbehandling av reguleringsplan

Når frist for å komme med innspill er over utarbeider kommunen, eller en privat forslagsstiller, forslag til reguleringsplan. Saksbehandler i kommunen skriver saksfremlegg som legges fram for politisk behandling i kommunalstyret for byutvikling (KBU). Kommunalstyret vedtar om planen skal sendes ut på høring/offentlig ettersyn. Etater, organisasjoner og berørte får da mulighet til å uttale seg til planforslaget. Melding om høring/offentlig ettersyn, med merknadsfrist, annonseres i SA og på nettsiden under fanen Høringer - planhøringer. Berørte grunneiere varsles med brev.

Reguleringsplanen vedtas av kommunalstyret eller bystyret

Etter at høringsfristen er over og eventuelle endringer er gjort, legges planen fram for ny behandling i KBU. En detaljregulering som er i samsvar med gjeldende områderegulering kan vedtas av kommunalstyret for byutvikling, mens planer som er i strid med gjeldende områderegulering må vedtas av bystyret. Melding om vedtak annonsers i SA og på kommunens nettside under fanen Kunngjøringer - vedtatte arealplaner. Berørte kan klage på vedtaket informasjon om klagerett.

Oppstartsmøte og startpakke

Alle som skal utarbeide en reguleringsplan må avtale oppstartsmøte. Etter oppstartsmøtet skal den som utarbeider planen bestille en startpakke.

Mindre endring av reguleringsplan

Mindre endring av reguleringsplan er en detaljplan med et mindre omfang enn en reguleringsplan. Ta kontakt med kommunen v/byplanavdelingen for å avklare prosess og behandlingsmåte.

Vil du vite mer om reguleringsplaner?

Kontakt Innbyggerservice på telefon 51 50 70 90 for å få mer informasjon, og for å komme i kontakt med rett saksbehandler.
Du kan også sende en henvendelse per e-post til postmottak.innbyggerservice@stavanger.kommune.no.

En oppdatert oversikt over gjeldende reguleringsplaner finner du i kommunens kartportal.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam