Plan 2332 - Vestre platå nord

Plan 2332, reguleringsplan for Vestre Platå nord, er sendt på høring / lagt ut til offentlig ettersyn

Oversiktskart med plangrenseFormålet med reguleringsplanen er å skape et godt bomiljø, og å sikre vern av kulturmiljø og verdifull vegetasjon. Trafikksikkerhet er et annet viktig tema i planen.

Behandling i Kommunalstyret for byutvikling

Planforslaget ble behandlet i møte 11. mai, sak 124/17. Kommunalstyret vedtok å sende planen på høring.

Dokumenter

Informasjonsmøte 16. august

Berørte og interesserte er velkomne til informasjonsmøte onsdag 16. august. Møtet holdes i kantinen i Olav Kyrres gate 23, og starter kl 16.30.

Du kan sende inn merknad - fristen er 25. august

Eventuelle merknader sendes til Kultur og byutvikling, Postboks 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.kbu@stavanger.kommune.no. Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

Har du spørsmål om planen?

Servicetorget i Olav Kyrres gate 23 kan svare på dine spørsmål, eller sette deg i kontakt med rett saksbehandler. Kom innom, eller ring tlf. 51 50 70 90.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen