Plan 2480 - deler av Forus øst

Ny høring av reguleringsplan for Forus øst, er sendt på høring / lagt ut til offentlig ettersyn

Oversiktskart med plangrenseFormålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av deler av Forus øst med en blanding av boliger, næring, offentlig og allmennyttig formål.

Planen skal ivareta kommuneplanens mål for utbygging, grønnstruktur og turveier. Det skal tilrettelegges for en moderne, mangfoldig og klimavennlig byutvikling basert på gange, sykkel og kollektivtrafikk.

Behandling i Kommunalstyret for byutvikling

Kommunalstyret behandlet forslag til plan 2480 i møte 17. november 2016. Saken ble sendt tilbake til administrasjonen for innarbeiding av en rekke endringer, og ny høring.

Endringer i plankart og bestemmelser

Orienteringsmøte 7. juni

Kommunen arrangerer orienteringsmøte onsdag 7. juni, kl 16.30-17.30. I møtet vil det bli informert om hvilke endringene som er gjort etter forrige høring. Møtet holdes i kantinen i Olav Kyrres gate 23. 

Du kan sende inn merknad - fristen er 7. juli.

Eventuelle merknader sendes til Kultur og byutvikling, Postboks 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.kbu@stavanger.kommune.no. Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

Har du spørsmål om planen?

Servicetorget i Olav Kyrres gate 23 kan svare på dine spørsmål, eller sette deg i kontakt med rett saksbehandler. Kom innom, eller ring tlf. 51 50 70 90.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen