Startpakke privat plan

Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige.

Private som skal utarbeide en reguleringsplan må bestille en startpakke. Den består av relevant plan- og kartgrunnlag, adresselister samt maler for planbeskrivelse og utarbeiding av plankart og -bestemmelser.

Kontakt kommunen og avtal oppstartsmøte

Før planarbeidet startes skal tiltakshaver og forslagsstiller ta kontakt med Kultur og byutvikling v/Byplanavdelingen for å diskutere omfanget av planen, både med hensyn til avgrensning av planområdet og problemstillinger i planen. Det holdes normalt et sonderingsmøte før lovpålagt oppstartsmøte gjennomføres.

Oppstartsmøtet skal avholdes før startpakke bestilles.

Planinitiativ skal sendes inn senest samtidig med bestilling av oppstartsmøtet, og skal redegjøre for:

a) formålet med planen
b) planområdet
c) planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak
d) funksjonelle og miljømessige kvaliteter
e) utbyggingsvolum og byggehøyder
f) forholdet til området (tilpasning mv.)
g) forholdet til overordnede planer og retningslinjer og annet pågående planarbeid
h) vesentlige interessekonflikter
i) prosess for medvirkning
j) vurderinger som er gjort om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger
k) ønsket framdrift

Innbyggerservice kan formidle kontakt til soneansvarlig ved Byplanavdelingen, telefon 51 50 70 90.

Kommunen stiller krav til innsendt materiale

Planforslag skal utarbeides i henhold til kommunes krav, og digitalt plankart skal leveres i henhold til sosi-standarden. Der kartgrunnlaget er mangelfullt kan forslagsstiller bli pålagt å foreta kartlegging, jf. plan- og bygningsloven (pbl) § 5.

Innhold som utarbeides av kommunen, og oversendes elektronisk:

  • Liste med hjemmelshavere og etater/organisasjoner som skal ha varsel
  • Oversiktskart
  • Annonsekart
  • Gjeldende regulering
  • Kartgrunnlag og ev. ortofoto iht. forslagsstillers bestilling

Dokumentene under laster forslagsstiller selv ned.

Standard tittelfelt

Tittelfelt detaljregulering (dwg)
Tittelfelt detaljregulering (vtf)
Tittelfelt detaljregulering tilpasset Focus arealplan (dwt)
Forenklet tittelfelt (dwg)

Bestilling av startpakken sendes til:

arealplanmottak@stavanger.kommune.no 

Planforslag sendes til:

arealplanmottak@stavanger.kommune.no, med kopi til postmottak.kbu.@stavanger.kommune.no

Gi tilbakemelding

Vi vil gjerne ha tilbakemelding på våre tjenester. Du kan benytte dette evalueringsskjemaet for å gi oss tilbakemelding.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam