Startpakke privat plan

Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige.

Private som skal utarbeide en reguleringsplan må bestille en startpakke. Den består av relevant plan- og kartgrunnlag, adresselister samt maler for planbeskrivelse og utarbeiding av plankart og -bestemmelser.

Kontakt kommunen og avtal oppstartsmøte

Før planarbeidet startes skal tiltakshaver og forslagsstiller ta kontakt med Kultur og byutvikling v/Byplanavdelingen for å diskutere omfanget av planen, både med hensyn til avgrensning av planområdet og problemstillinger i planen. I forkant av oppstartsmøte forventes det at den som vil utarbeide en plan har gjort seg kjent med området og de ulike planene og retningslinjene som gjelder. Oppstartsmøte skal avholdes før startpakke bestilles.

Servicetorget (tlf. 51 50 70 90) kan formidle kontakt til soneansvarlig ved Byplanavdelingen.

Kommunen stiller krav til innsendt materiale

Planforslag skal utarbeides i henhold til kommunes krav, og digitalt plankart skal leveres i henhold til sosi-standarden. Der kartgrunnlaget er mangelfullt kan forslagsstiller bli pålagt å foreta kartlegging, jf. plan- og bygningsloven (pbl) § 5.

Innhold som utarbeides av kommunen, og oversendes elektronisk:

  • Liste med hjemmelshavere og etater/organisasjoner som skal ha varsel
  • Oversiktskart
  • Annonsekart
  • Gjeldende regulering
  • Kartgrunnlag og ev. ortofoto iht. forslagsstillers bestilling

Dokumentene under laster forslagsstiller selv ned.

Standard tittelfelt

Tittelfelt detaljregulering (dwg)
Tittelfelt detaljregulering (vtf)
Tittelfelt detaljregulering tilpasset Focus arealplan (dwt)
Forenklet tittelfelt (dwg)

Bestilling av startpakke og innsending av planforslag sendes til arealplanmottak@stavanger.kommune.no 

Vi vil gjerne ha tilbakemelding på våre tjenester. Du kan benytte dette evalueringsskjemaet for å gi oss tilbakemelding.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen