Hva skjer i Hillevåg?

Overordnete planer og områdeprogram

Kommunedelplan for Paradis og Hillevåg ble vedtatt i 2005. Sammen med nylig vedtatt Kommuneplan 2014-2029 danner de grunnlaget for det videre arbeidet med utviklingen av Hillevåg.

I 2014 utarbeidet kommunen i tillegg et områdeprogram for Hillevåg. Programmet er et supplement til kommunedelplanen, og skal sikre at Hillevåg videreutvikles på best mulig måte. Det skal bygges flere boliger i gode bomiljø - og det skal være både bymessige kvaliteter og grønne lunger.

Det skal i tillegg gjøres tiltak for å bedre trafikksikkerheten - spesielt med tanke på barn og sikker skolevei.

Hovedgrepene i områdeprogrammet:

  • Atkomst til boligbebyggelsen fra en ny langsgående grønnstruktur - Parkveien
  • Siktlinjen fra Haugåsveien skal ende opp i et grønt offentlig uterom - Fjordrommet
  • Gode tverrforbindelser mellom bebyggelse og overordnet grøntdrag
  • Utbygging i kvartalstruktur, med en god blanding av bolig og næring (butikker, service og kontor m.m.)
  • Bygningstyper og byggehøyder som gir flest mulig boliger på de best egnete tomtene
  • Prinsipp for lokalisering av sosial infrastruktur

Aktiviteter langs Parkveien

Parkveien blir en ny grønnstruktur gjennom utbyggingsområdet øst for Hillevågsveien. Et nettverk av offentlige og private uteoppholdsarealer - lekeplasser og parkrom - skal knyttes til  etter hvert som delfeltene bygges ut med flere boliger. Samtidig blir dette den nye veien for de som går og sykler. Gang- og sykkeltraseen langs Parkveien skal i hovedsak ligge der det i dag er kommunal vei.

Rekkefølgekravene i Kommunedelplan for Paradis og Hillevåg er revidert for blant annet å ivareta hvordan utomhusarealer og tilkomstveier skal organiseres i nye reguleringsplaner langs Parkveien.

Kontaktinformasjon:

Ingrid Lerang Fossåskaret
tlf. 51 50 75 98
e-post

Tina Aksnes
tlf. 51 50 75 39
e-post

Leni Andreassen
tlf. 51 91 29 91
e-post

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam