Arbeidsprogram Plan og anlegg 2017

Bymiljø og utbygging ved Plan og anlegg, legger i dette dokumentet fram arbeidsprogrammet for kommunaltekniske investeringsprosjekter for 2017.

Arbeidsprogrammet, slik det nå fremstår, er basert på bestilte prosjekter fra vann og avløpsverket, Park og vei og utbyggingprosjekt.

I tillegg utfører plan og anlegg arbeid for Lyse og andre kabeletater i forbindelse med våre prosjekter. For Lyse innebærer dette også i enkelte prosjekter tilrettelegging for ledningsnett for fjernvarme/kjøling og/eller gass.

Plan og anlegg har ansvar for prosjektering, grunnerverv/avtaler og bygging av de bestilte prosjektene. Det totale investeringsvolumet til ovennevnte prosjekter er i inneværende år beregnet til 149.8 millioner kroner hvorav 18.0 millioner kroner er avsatt til prosjektering, administrasjon og tilskudd til legging av offentlig vannledning i private utbyggingsprosjekter.

Hovedinnsatsområdene innenfor bestillingen fra Park og vei er trafikksikkerhet, sykkel, gatetun/miljøgater, mens separering og fornyelse vann/avløp har hovedfokus innenfor Vann og avløpsverket sitt ansvarsområdet. For utbygging-prosjekt er aktiviteten knyttet til bygging av ny undergang under Fv44 ved Sara Berges gate og ny vei i Bøkelunden.

Bakerst i programmet ligger en liste over prosjekter hvor det i 2017 kun er bestilt prosjektering.

Med et så stort antall prosjekter, som mange ikke er ferdig prosjektert og noen ikke er avklart i forhold til grunnerverv/avtale og eventuelle parallelloppdrag fra andre infrastrukturaktører, så vil det erfaringsmessig skje endringer i antatt kostnad og foreslått fremdrift i løpet av året. Disse vil bli rapportert til våre interne oppdragsgivere etter avtalt prosedyre.

I tillegg til å være et sentralt styringsverktøy politisk og administrativt, er arbeidsprogrammet også en viktig informasjonskilde til våre andre samarbeidspartnere, media og bydelsutvalgene.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam