Muségata

Bilde av Musègata

PROSJEKTBESKRIVELSE MUSÈGATA:
Stavanger kommune, ved plan- og anleggsavdelingen skifter ut vann- og avløpsledninger i Muségata. Se vedlagt skisse. Ledningsnettet som skiftes ut er dårlig.

 

VANNFORSYNING:
I forbindelse med anlegget kan det bli korte perioder med vannavstenging. Det er aktuelt å legge inn provisorisk vannforsyning til eiendommene som er koblet til vannledningen som skal skiftes ut. Provisorisk vannforsyning innebærer at det legges en ledning rett på bakken som kobles inne i boligen. Boliger som trenger provisorisk vannforsyning vil bli kontaktet i forkant slik at rørlegger får adkomst til å koble ledningene til boligen. I perioder med kaldt vær må man la vannet renne litt, slik at ikke vannet i den provisoriske vannledningen fryser. Spørsmål om provisorisk vann rettes til oppsynsmann på anlegget.

 

VEIARBEID:
Muségata er fylkesvei som Rogaland fylkeskommune eier. De har gitt oss i oppdrag å opparbeide Muségata mellom Rektor Steens gate og Peder Klows gate (etappe 1, 2 og 3) på ny med bedre og mer trafikksikker standard:

Fortauene blir bygget med betongheller og brostein i granitt.

  • Kantstein blir skiftet ut med platekantstein i granitt og gateløpet blir strammet opp med tre rekker med storgatesten i granitt langs begge sider.
  • Muségata blir hovedrute for sykkel , og dette skal sikre syklistene en plass sentralt i kjørefeltene.
  • Det blir montert ny og bedre veibelysning.
  • Innsnevringene i gaten blir fjernet og erstattet av opphøyde kryss med asfaltdekke som bidrar til redusert fart.
  • Krysset med Rektor Steens gate blir endret slik at Rektor Steens gate kommer inn som sidevei til Muségata. Det gir bedre fremkommelighet for rutebussene.
  • Parkering langs østsiden av Muségata blir opprettholdt med tydelige parkeringsfelt. Parkeringsmulighetene på vestsiden fjernes for gjøre gaten fremkommelig og trygg.
  • Det blir skiltet korttidsparkering ved butikkene.

 

TRAFIKK I ANLEGGSPERIODEN
Det vil foregå maskinarbeid med gravemaskiner og lastebiler på dagtid. Dette vil medføre en del støy og tilskitning av gatene. Arbeid på ettermiddag og kveldstid vil også kunne forekomme. Det kan være fjell i deler av traseen, så da må sprengningsarbeid eller meisling påregnes. Fjell vil bli meislet bort dersom dette er hensiktsmessig med hensyn til sikkerhet eller framdrift. Meisling vil medføre ekstra støy. Vi vil forsøke å unngå meisling tidlig om morgenen. Det vil også bli lagret en del rørmateriell og pukkmasser i anleggsområdet. Adkomst til boliger vil i så stor grad som mulig bli opprettholdt. For å få dette til må det i perioder anlegges provisoriske adkomstveier. Følg informasjon og skilting vedrørende dette. Vi ber også om at beboerne viser aktsomhet ved ferdsel nær anleggsområdet.

 

FRAMDRIFT:
Størrelsen på det totale prosjektet gjør at det er delt opp i flere etapper (Se vedlagt kartskisse) Anleggsstart for de ulike etappene er foreløpig satt opp som følger:

  • Etappe 1 og 3 er ferdig
  • Musègata etappe 2 vil etter planen være ferdig i løpet av september 2017
  • Når arbeidet i selve Musègata er ferdig vil vi starte på arbeidet med å fullføre sidegatene, Kong Carls gate og Storgata. Vi skal også gjøre noe ekstra arbeid for Lyse. Dette arbeidet vil for det meste berøre fortauet i Rosenkrantz gate

 

TRAFIKK, STØY OG STØV I ANLEGGSPERIODEN
Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger arbeider vi også på ettermiddag og kveldstid. 
Er det fjell i grunnen, må vi sprenge eller meisle. Dette vil gi ekstra støy.
Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboerne har adkomst til eiendommene. I perioder kan det være vanskelig å komme med bil til boligene, de husstandene som trenger det vil få utdelt midlertidig tillatelse til å parkere i nærheten. Vi vil legge til rette slik at utrykningskjøretøy alltid vil ha mulighet til å nå boligene i Vålands gata.
Brakker og utstyr blir lagret ved Schives gate og i noen sidegater.

 Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

 

TILBAKEMELDING:

Plan og anleggsavdelingen ønsker hele tiden å kunne forbedre arbeidet med tanke på plan- og gjennomføring/anleggsarbeid. Tilbakemelding fra beboere er nyttige bidrag til dette. Vi tar gjerne imot konstruktive innspill og tilbakemeldinger.

 

KONTAKTPERSONER:

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller synspunkter knyttet til anleggsarbeidet:

Anleggsleder: Kine Homleid Johansen
Mobil: 92 86 36 54
E-post: kine.homleid.johansen@stavanger.kommune.no

Oppsynsmann: Henning Johannesen
Mobil: 90 88 94 33

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam