Krossbergeveien

Bilde av Krossbergveien

PROSJEKTBESKRIVELSE:
Stavanger kommune skal bygge ny gang- og sykkelvei langs Krossbergveien i en lengde på rundt 2 km. Eksisterende vei legges om på to steder med en samlet lengde på rundt 800 meter. Ny overvannsledning til Hålandsvannet bygges samtidig.

VANNFORSYNING:
Det kan bli korte perioder med vannavstenging i anleggsperioden. En provisorisk vannforsyning blir lagt til eiendommene som er koplet på bakken som koples inne i boligen. Berørte husstander vil bli kontaktet i forkant slik at rørleggeren får adkomst til boligen. Har du spørsmål om dette, kontakt formannen på anlegget.

STIKKLEDNINGER:
Stavanger kommune eier den del av stikkledninger for vann og avløp til og fra hus og boliger som ligger i offentlige gater og veier. Så, om det trengs, blir denne delen av stikkledningen skiftet ut uten kostnad for huseieren. Stikkledningen videre inn til hus og bolig er privat, og oppdager vi at en utbedring av disse er nødvendig, blir eieren varslet, og eventuelle utbedringer må dekkes av huseieren.

TRAFIKK, STØY OG STØV I ANLEGGSPERIODEN:
Anleggsarbeidet vil bli gjennomført med anleggsmaskiner og lastebiler, noe som vil føre til utfordringer med støy og støv. Noen ganger arbeider vi også på ettermiddag og kveldstid.

Er det fjell i grunnen, må vi sprenge eller meisle. Dette vil gi ekstra støy. Vi må disponere enkelte områder som riggområde for maskiner og materiell etter behov. Vi ber alle respektere de stengningene og endringene som etter hvert vil skje i anleggsperioden.

Alvasteinveien vil bli brukt som omkjøringsvei under store deler av anleggsperioden. Her vil det bli mer trafikk mens arbeidet pågår.

Parkering og adkomst vil bli tilrettelagt så godt det lar seg gjøre, men det blir nok noen begrensninger i varierende grad.

Nødetatene og renovasjonen blir holdt orientert om omkjøringene i forbindelse med arbeidet. Omkjøringer og omlegging for gående og syklende vil endre seg under hele anleggstiden, alt etter hvor arbeidet til enhver pågår. Vi ber om forståelse for at mindre endringer ikke alltid blir varslet. Ta kontakt med anleggsarbeidere hvis du er usikker på det som skjer.

FRAMDRIFT:
Anlegget skal utføres av entreprenøren Stangeland maskin as. Det starter opp midt i desember 2016 og skal etter planen være ferdig i desember 2017.

KONTAKTPERSONER:
Prosjektleder-anlegg: Lars Kramper, Stavanger kommune
Mobil: 90837448

Formann som er fast på anlegg, Stangeland maskin as:
Kjell Ove Helleland
Tel. 99207457

 

Anleggsleder, Stangeland maskin as

Geir Birkeland

Tel.: 90217905, e-post: Geir.birkeland@tsmaskin.no

 

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen