Avløp

Mesteparten av avløpsvannet fra Stavanger samles i kommunalt ledningsnett og føres videre til Sentralrenseanlegget for Nord-Jæren (SNJ) som driftes av IVAR.

Vann og avløp i Stavanger har ansvar for drift og vedlikehold, investeringer av kommunale hovedledninger, pumpestasjoner, overløp og utslipp. I tillegg har Stavanger kommune overtatt eierskap til stikkledninger i offentlig gate/vei.

Målet for avløpshåndteringen er å transportere bort avløpsvann på en trygg og forsvarlig måte og bidra til å redusere utslipp av forurensende stoffer til vannmiljøet for å sikre vannkvalitet og brukerinteresser som bading og fisking.

Rensing av avløpsvannet
Rundt 98% av innbyggerne i kommunen er tilknyttet et offentlig renseanlegg. SNJ ligger i Mekjarvik og er et mekanisk/kjemisk anlegg som skal oppgraderes til mekanisk/biologisk innen 2017. Stavanger kommune driver ingen større renseanlegg selv, men eier noen slamavskillere. Der det ikke er tilgang på kommunale renseinnretninger har den enkelte abonnent slamavskiller og/eller private renseanlegg.

For en mer detaljert beskrivelse av Stavanger kommunes avløpssystem vises det til Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp, 2011-2022.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen