Helse og levekår

Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden til Stavangers innbyggere og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne.

Røykevaner, fysisk aktivitetsnivå, kosthold og alkoholbruk er alle livsstilsfaktorer som påvirker helsa vår. Stavanger kommer jevnt over godt ut i Folkehelseinstituttets folkehelseprofil  for levevaner, miljø, helse og sykdom og mestringsnivå og trivsel i skolen. Ungdomsundersøkelsen i 2013 viser at tre fjerdedeler av Stavangers ungdommer er fornøyd med helsa.

Gode levekår
Stavangers levekårsundersøkelser viser at levekårene i Stavanger gjennomgående er gode, men avstanden mellom levekårsonene med de største og de minste utfordringene øker over tid. Sammen med større inntektsulikheter enn i landet for øvrig, peker dette i retning av større sosiale ulikheter i levekår og helse. Morgendagens innbyggere i Stavanger vil i større grad enn i dag oppleve utfordringer knyttet til utvikling av livsstilssykdommer.

Lengre levealder
Lengre levealder og flere eldre betyr at flere vil leve med kroniske og sammensatte sykdommer. Forekomst av Diabetes 2 og KOLS, samt  kreftsykdom og demens forventes økt. Psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser er de to viktigste årsakene til uførhet. En tredjedel av Stavangers ungdommer har symptomer på psykiske lidelser.

Det gode liv
Stavanger kommune har utformet en offensiv folkehelsepolitikk. Kommuneplanen 2014-2029  og Strategiplanen for folkehelsearbeidetdet gode liv i Stavanger - 2013-2029 trekker opp mål og retning for folkehelsearbeidet, mens en rekke tjenester og aktiviteter er viktige for forebygging og folkehelse.

 

Barn leker

Kontaktinformasjon:
Folkehelserådgiver Hanne Navdal Vatnaland, 915 32 045

Folkehelserådgiver Ståle Opedal, 464 69 819

Besøksadresse: Arne Rettedals gate 12 (St. Olav-kvartalet)

Strategiplan for folkehelsearbeid 2013-2029

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen