Levekårsløftet

Levekårsløft er kommunens satsing for å bedre levekårene i utvalgte levekårssoner.

Gjennom levekårsløft skal kommunen, i samarbeid med lokale ressurser, bidra til fysiske, sosiale og miljømessige forbedringer over tid. Satsingen tar utgangspunkt i resultatene i levekårsundersøkelsen. Målsettingen er å utvikle gode bo- og nærmiljøer og økt lokalt engasjement.

Storhaug

I 2014 startet arbeidet med levekårsløftet i Storhaug bydel. Prosjektet er geografisk avgrenset til levekårssonene Badedammen, Emmaus, Lervig, og deler av de tilliggende sonene Sentrum og Bergeland.

Mobilisering av bydelens egne ressurser – beboerne, frivilligheten og næringslivet – er en forutsetning for et vellykket levekårsløft, og bidrar til ny kunnskap om nærmiljøet, eierskap og legitimitet. Det er etablert ulike tiltak som skal bidra til økt involvering av lokale krefter:

  • Bydelsgruppe:

Bydelsgruppa skal være pådriver i utviklingen av levekårsløftet ved å bidra med lokalkunnskap og lokal forankring. Gruppa skal også vurdere og avgjøre søknader om nærmiljøtilskudd i henhold til vedtatte kriterier for tilskuddsordningen. Bydelsgruppa består av nøkkelpersoner fra det lokale næringslivet, representanter for frivilligheten, AU i Storhaug bydelsutvalg og ansatte i administrasjonen. 

  • Nærmiljøtilskudd:

Nærmiljøtilskudd kan gis til beboer- og velforeninger, frivillige lag og organisasjoner, og næringslivsaktører. Det kan søkes om midler til små og store arrangementer og aktiviteter som legger til rette for gode møteplasser, økt aktivitet og lokalt engasjement.  

  • Nærmiljøkontor:

For å synliggjøre prosjektets geografiske forankring, i tillegg til å skape et lokalt møtepunkt, har kommunen etablert et nærmiljøkontor i Elefant. Kontoret benyttes som arena for møter med beboere, lag og organisasjoner, næringslivsaktører og andre samarbeidspartnere. I tillegg er det kontorplass for prosjektledelsen og andre som jobber direkte med levekårsløftet.

  • Levekårsløftet på hjul:

Som et ledd i arbeidet med å legge til rette for god samhandling og dialog mellom beboere og kommunen, har levekårsløftet en egen campingvogn som forflytter seg rundt i de ulike levekårssonene.

Vognen skal benyttes til å synliggjøre prosjektet, i tillegg til at den skal være arena for datainnsamling, kommunikasjon og medvirkning med lav terskel for deltakelse og kontakt.

Følg campingvognen på Facebook.  

  • Nettportal:

Det er utviklet en egen nettportal knyttet til arbeidet med levekårsløftet.

Hillevåg

I 2017 starter arbeidet med et levekårsløft i utvalgte levekårssoner i Hillevåg bydel.    

Kontaktinformasjon:
Folkehelserådgiver Hanne Navdal Vatnaland, 915 32 045

Folkehelserådgiver Ståle Opedal, 464 69 819

Besøksadresse: Arne Rettedals gate 12 (St. Olav-kvartalet)

Strategiplan for folkehelsearbeid 2013-2029

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam